INFORMACJA

działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Brańsk

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:                               

-  Nr geod. działki 1841 o pow.  421 m2,

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 3 , tel. 85 7375005 w. 30 oraz  na stronie internetowej:  http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

Burmistrz Miasta Brańsk

mgr Czesław Sokołowski

plakat policja

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk został wywieszony, na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:                               

-  Nr geod. działki  1217/8 o pow. 0,3001 ha,

-  Nr geod. działki  1217/9 o pow. 1,0803 ha,

-  Nr geod. działki  121710 o pow. 5,1542 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 oraz  na stronie internetowej:  http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

Burmistrz Miasta Brańsk 

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik do Zarządzenia Nr  132/17

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp

Oznaczenie

geodezyjne

Powierzchnia

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Brańsk

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Cena nieruchomości

netto

 

Sprzedaż nieruchomości  w formie przetargu nieograniczonego

1

1217/8

0,3001 ha

Nieruchomości położone  w Brańsku w sąsiedztwie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i przeznaczone jako łąki i pastwiska – RZ

Nr KW BI1P/00045615/3

4.880,00
2

1217/9

1,0803 ha

Nr KW BI1P/00045615/3

18.037,00
3 1217/10 5,1542 ha

Nr KW BI1P/00045615/3

76.831,00

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy o gospodarce nieruchomościamilub odrębnych przepisów,
  •  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie.

O ile w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk, pokój Nr 3 tel. 85 7375005 w. 30

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brańsk dn. 14.04.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………

Burmistrz Miasta Brańsk

mgr Czesław Sokołowski

16 marca Urząd Miasta Brańsk odwiedził wyjątkowy gość, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pikus, pasterz diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie z pracownikami odbyło się w czasie wizytacji pasterskiej miejscowej parafii. Dziękujemy bardzo Jego Ekscelencji za wygłoszone słowo i błogosławieństwo. 

HERB BISKUPA PIKUSA 271x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777) Burmistrz Brańska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 28 marca 2017 r.:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Brańsk,
  • w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30  do godz. 15:30.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest Magdalena Sycewicz.

Brańsk 2017-02-22

GKM.600.1.2017

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 31.01.2017 do 21.02.2017 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Brańsk za pomocą formularza zgłaszania opinii.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk nie wpłynęły żadne opinie do projektu Programu.

Na tym protokół zakończono i przyjęto.

Burmistrz Miasta Brańsk

      Czesław Sokołowski

Poniżej zamieszczamy link do filmu o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wymienionego programu. Od 1 stycznia 2017 r. kryterium to wynosi 200%, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Link do filmu:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie  konsultacji społecznych

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji Burmistrz Miasta Brańsk  ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.I PRZEDMIOT KONSULTACJI


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2017 roku.


II TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI


21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.


III FORMA KONSULTACJI

               

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk (www.bransk.podlaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


IV MIEJSCE KONSULTACJI


Wypełnione formularze zgłaszania opinii należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Miasta Brańsk,
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, fax; 85 73-75-363, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podkategorie