PNG

 

Poniżej  adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych: 


https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych obszarów w mieście Brańsk wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Brańsk Uchwały Nr XXIX/203/2022 z dnia 26 października
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych obszarów w mieście Brańsk.

Szczegółowy zakres i granice obszarów objętych sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawierają załączniki graficzne do ww. uchwały dostępne
do wglądu w Urzędzie Miasta Brańsk oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk pod
adresem http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu
miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie
Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk i można się z nią zapoznać w godzinach pracy
Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 r. Wnioski należy składać na
piśmie: osobiście w Urzędzie Miasta Brańsk, pocztą na adres ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r., poz.
1797) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

dla OSP w Brańsku

ze środków finansowych Województwa

Podlaskiego

W związku z realizacją umowy zawartej dnia 01 sierpnia 2022 r.

pomiędzy Województwem Podlaskim

a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

oraz Miasta Brańsk, za łączną

kwotę 11 132,79 zł dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na

potrzeby jednostki OSP Brańsk.

momokokok

lolo

Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.
Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi
i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
Podsumowanie tej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach na II Ogólnopolskim Kongresie Kominiarskim na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Gminy.
Naszym przesłaniem na Kongresie będzie promocja wśród mieszkańców naszego kraju odnawialnych źródeł energii.
Prosimy o przekazanie informacji wszystkim sołtysom z terenu Państwa gminy i śledzenie na bieżąco informacji na stronie cechu.
Uprzejmie prosimy o umieszczenie załączonych komunikatów Prezesa MCK i Prezesa KIK na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu, oraz zapoznanie Rady z powyższym pismem. Pliki do powyższych materiałów znajdą Państwo na stronie internetowej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod adresem: www.kominiarskicech.pl ( w zakładce Dokumenty—*do pobrania).
Równocześnie składamy Państwu życzenia Wielu sukcesów, odważnych marzeń , i mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2023 rok.
kominiarze akcja

„Lekcja o Funduszach Europejskich” już od września w szkołach średnich w Polsce Wschodniej!

1 września startuje rekrutacja szkół ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja
o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku
organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć
w niej udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

- Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą w
niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza
dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję,
że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach.
Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć
nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako
mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz
stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę
i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości
i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się
również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także
o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym
programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach
dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów
dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie
którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest
bezpłatny.

To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział
w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni.
Dla autorów najciekawszych prac, organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą
wspierać edukację w szkołach.

Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść
na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność
zgłoszeń.

Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz

mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego
„mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński,
makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski,
przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock,
garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski,
żyrardowski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na:  www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

Burmistrz Miasta Brańsk informuje iż obsługa wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku ul. Rynek 25/2 , tel. 85 6551007

loga projektowe

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Augustów, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 478 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Miasto Brańsk realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

  • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Miasto Brańsk,
  • Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania w Gminie Miasto Brańsk,
  • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Miasto Brańsk,
  • Szkolenia w Gminie Miasto Brańsk.

Wartość Projektu: 359 303,84 PLN

EFRR: 305 408,26 PLN

Informacja o zawieszeniu wykonywania linii komunikacyjnej nr 24 Bielsk Podlaski Brańsk Rudka page 001

img20220622 08493179 page 002