Dofinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt
domowych (psów i kotów) w ramach Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk

Burmistrz Miasta Brańsk informuje mieszkańców, że zgodnie z § 15 Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Brańsk w roku 2022 przyjętego Uchwałą Nr XXIII/159/2022 Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2022” mogą
otrzymać dofinansowanie do zabiegu w wysokości 100% kosztów sterylizacji lub kastracji
zwierząt.

Aby skorzystać z powyższego dofinansowania wystarczy być mieszkańcem naszego
miasta, zgłosić się do Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 13), wypełnić stosowny wniosek,
który dostępny jest również pod informacją i odebrać zlecenie na wnioskowany zabieg
weterynaryjny.

W ramach programu właściciel lub opiekun kilku zwierząt może w roku
kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji
maksymalnie dwóch zwierząt (dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek).
Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się
do lekarza weterynarii, z który gmina ma podpisaną stosowną umowę i umówić się
na przeprowadzenie zabiegu, w terminie 1 miesiąca od dnia wystawienia skierowania.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lekarz weterynarii
Adam Romańczuk, prowadzący lecznicę weterynaryjną ADIL-WET Adam Romańczuk,
ul. Kościuszki 4, 17 – 120 Brańsk.

Właściciel zwierzęcia w całości pokrywa koszt zakupu ubranka pooperacyjnego.

Uwaga:
Miasto Brańsk będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota.
W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności
przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił
będzie właściciel zwierzęcia.
Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę
posiadanych środków finansowych.

Burmistrz Miasta Brańsk
/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

plakaty 202021

ZAWOD ZOLNIERZ OPW page 001

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

 Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br.
 Od 15 lutego na podatników w usłudze Twój e-PIT czeka przygotowane przez
Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.
 Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

W tym roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniają
Polakom usługę Twój e-PIT. Jest ona skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37
i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. W usłudze będzie też dostępne oświadczenie o
przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

„Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, w tym administracji
skarbowej. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Potwierdza to
słuszność obranego przez nas kierunku działania, czyli większej otwartości na potrzeby klientów i
oferowania nowoczesnych usług, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych można załatwić nie
wychodząc z domu" – podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

„W 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W
2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów
przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38" –
przypomina Magdalena Rzeczkowska.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym
do internetu.

Terminy

Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub
zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania
PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie
złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r. Zeznanie PIT-
36 za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja,
ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez
bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych
usług udostępnianych w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Dodatkowo do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
 kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy)
którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie rozliczali się
samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Ulgi i 1% OPP

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i
uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę
rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej
Organizacji Pożytku Publicznego.

Po raz pierwszy mogą rozliczyć się wspólnie małżonkowie, którzy w 2021 r. prowadzili działalność
gospodarczą na ryczałcie lub podatku liniowym, ale nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów i
nie mieli odliczeń z tego tytułu.

Płatność podatku

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli
wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane
automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku,
wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Zwrot podatku

Z kolei zwrot nadpłaty podatku potrwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu
wynosi do trzech miesięcy.

E-Urząd Skarbowy

Na początku zeszłego roku wystartował internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl.
Usługi udostępniane w serwisie są dostosowywane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby
maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-US to
oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji. Projekt jest
budowany etapami do września 2022 r. e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Programu Polska
Cyfrowa.

e-US jest chętnie wykorzystywany przez klientów, a jego popularność stale rośnie. Zalogowano się do
niego ok. 52,9 mln razy. Złożono ponad 73,8 tys. pism ogólnych, a ZAW-NR ponad 18,2 tys. razy. Dla
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w e-US dostępne jest również zgłoszenie
aktualizacyjne ZAP-3. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystano ponad 64,7 tys. razy. Ponadto w e-
US klienci KAS mają dostęp m.in. do wykazu mandatów karnych – z tej możliwości skorzystali już ok.
2,3 mln razy. Mogą również realizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię
wpłat.

1920x1080 banerki

baner2 1920x1080

baner3 1920x1080

Informacje rządu, wojewody oraz innych instytucji

Serwis rządowy „Pomagam Ukrainie” – informacje dla uchodźców z Ukrainy oraz osób chcących ich wspierać

Pomoc dla obywateli Ukrainy (Інформація для громадян України) – informacje Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Pomagam Ukrainie. Koordynacja pomocy humanitarnej – informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy (Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України) – informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Całodobowy punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy na dworcu w Białymstoku – informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy -  zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

SOS Ukraina – informacja Polskiej Akcji Humanitarnej

Na pomoc Ukrainie – informacja Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzieci na Ukrainie – informacja UNICEF Polska

Pomoc dla Ukrainy – informacja Caritas Polska

Jak możesz pomóc Ukrainie? – informacja Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarcze

Protokół w załączniku

UCHWAŁA NR XXI/146/2021
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie opłaty targowej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372,
poz. 1834), art.15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z 2021r. poz. 401) uchwala się, co następuje:
     § 1. Na terenie Miasta Brańsk wprowadza się opłatę targową.
     § 2. 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej od sprzedaży na targowiskach przy ul. A. Mickiewicza oraz na
„Ryneczku” przy ul. H. Sienkiewicza w wysokości:
 1) z samochodu ciężarowego, barobusu – 36,00 zł;
 2) z samochodu osobowego z przyczepką – 25,00 zł;
 3) z samochodu osobowego – 15,00 zł;
 4) ze stołu – 12,00 zł;
 5) z ręki, koszyka, skrzynki lub wózka – 6,00 zł;
 6) płodów rolnych z samochodu osobowego, osobowego z przyczepką, przyczepy rolniczej, wozu – 8,00 zł
 7) wyrobów jubilerskich – 30,00 zł;
 8) w inny sposób niż wymieniono w pkt 1-7 – 22,00 zł
      2. W przypadku zbiegu różnych stawek pobierana jest wyższa stawka.
      § 3. 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz sprzedaży sezonowej
na terenie Miasta Brańsk poza terenem targowisk określonych w § 2, w następujących wysokościach:
 1) Przy sprzedaży choinek - za każdy zajęty 1 m 2 powierzchni - 10,00 zł;
 2) Przy sprzedaży zniczy, kwiatów, wieńców itp. przed wejściem na cmentarz - za każdy zajęty 1 m 2 powierzchni -
10,00 zł;
 3) Przy sprzedaży innych artykułów (od jednego handlującego) - 15,00 zł;
 4) Przy sprzedaży w czasie festynów, kiermaszów itp. (od jednego handlującego) - 15,00 zł;
 5) Przy sprzedaży w trakcie trwania Festiwalu Brańskich Dni Kultury - za każdy zajęty 1 m 2 powierzchni - 10,00 zł.
      2. W przypadku zbiegu różnych stawek pobierana jest wyższa stawka.
      § 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
      § 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
      2. Opłatę targową pobierają inkasenci: Pan Marek Niemyjski i Pani Iwona Zimnoch.
      § 6. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.
      § 7. Inkasenci z pobranej od poniedziałku do niedzieli opłaty targowej rozliczają się do wtorku każdego następnego
tygodnia.
      § 8. Traci moc uchwała Nr X/45/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej(Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r poz.3709).
      § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
      § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady Miasta
Heronim Edward Bolesta

 

plakat cz1

plakat cz 2