KRUS

komunikat dzielnicowy

Plakat A4 programy WFOŚIGW w Białymstoku

Bielsk Majówka Modelarska grafika ze sprzętem

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne
i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
    w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  • Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej.
  • Wiek - dzieci urodzone w latach 2009 – 2017 (7 - 15 lat).
  • Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
    i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji rolniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2024 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 23.06 - 13.07.2024 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju

w terminie 10.07 - 30.07.2024 r.

oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 02.07 - 22.07.2024 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka” wraz
z „oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Białystok – 85 7497305, Zambrów -
86 2760878, Augustów – 87 6446714.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 08.05.2024 r.