TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne
i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 • Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej.
 • Wiek - dzieci urodzone w latach 2009 – 2017 (7 - 15 lat).
 • Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji rolniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2024 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 23.06 - 13.07.2024 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju

w terminie 10.07 - 30.07.2024 r.

oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 02.07 - 22.07.2024 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka” wraz
z „oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Białystok – 85 7497305, Zambrów -
86 2760878, Augustów – 87 6446714.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 08.05.2024 r.

plakat WTO 2024

Nowe stawki 2

Nowe stawki

KRUS informuje …

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2024 r. wynosi 160,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 • rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2024 r, upływa z dniem 30 kwietnia 2024r.
 • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

 

Razem budujemy bezpieczny region

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic - to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.

Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie

 

Zrzut ekranu 2024 02 15 101521

Kurs Chemizacyjny

energia 24

Komunikat Dzielnicowego Posterunku Policji w Brańsku

abcdef

Informujemy, iż dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku sierż. szt. Grzegorz Kondrat w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 30 maja 2024 roku, w rejonie sklepu spożywczego w Brańsku na ulicy Sienkiewicza 28 realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący zagrożenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecaniu miejsca publicznego oraz zakłócania ładu i porządku publicznego. W związku z powyższym dochodzi do zagrożenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Informacje o powyższym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców miasta oraz są nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedmiotowe wykroczenia są dokuczliwe osobom zamieszkującym w sąsiedztwie przedmiotowego rejonu. Mieszkańcy oczekują zminimalizowania występującego negatywnego zjawiska. W związku z powyższym patrole Policji, a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli powyższego rejonu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.