Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku oferuje wiele rodzajów usług dla osób i
rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu
umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody
nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Od  dnia 1  października 2018 r.  kryterium dochodowym :
 701 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,
 528 zł - dla osoby w rodzinie.
 Kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego- wynosi od 1 października 2018r. - 308 zł.

Formy pomocy :
1) Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej;
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
2) Zasiłek stały 
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w
rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota
zasiłku od dnia 1 października 2018 r. nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
3) Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości
wydatków na świadczenia zdrowotne.
4) Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może
nie podlegać zwrotowi.
5) Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od
dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
6) Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i
miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie.
8) Praca socjalna:
 Praca socjalna (art. 45 ustawy o pomocy społecznej) świadczona jest na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca
socjalna prowadzona jest:
 z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności życiowej;
 ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z
poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji dochodowej osoby
potrzebującej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw
urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

FE POWER barwy RP Europejski Fundusz Spoleczny plakat A3 pion edit.docxmmmmm page 001

Załączniki:
Pobierz plik (Opis projektu !.docx)Opis projektu !.docx[ ]54 kB