FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. Kto może ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
-obywatelom polskim;
-cudzoziemcom;
-jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
-przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia
2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.);
-przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała
się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących
zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji
alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególności z powodu :
-braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w
miejscu zamieszkania dłużnika;
-braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18
roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku
życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
-została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
-zawarła związek małżeński.

2. Kryterium dochodowe i wysokość wypłacanych świadczeń
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium
dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 900,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych
alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego
postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę
miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który
ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres
świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę
osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli
dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby
umieszczonej w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.).
W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze
dochody, dochody te sumuje się.
W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna
prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot
otrzymanych świadczeń z tego funduszu.
3. Podmioty realizujące zadanie

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.
Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na
wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osobą uprawnioną jest osoba
uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

4. Wymagane dokumenty

a. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 64, z późn. zm.), każdego członka rodziny;
b. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku
dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
c. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające
bezskuteczność egzekucji;
d. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o
zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody
zawartej przed mediatorem;
e. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
f. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
g. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w
szczególności w związku z:
-brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub;
-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
za granicą.
Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia
wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będącego przedmiotem wniosku.

5. Terminy składania wniosków

Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
-Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku
okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
-Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym
przyjęta do szkoły wyższej,świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.
-W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania
ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego
orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba
złożył a wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od
dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
-Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do
dnia 31 października.

-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do
dnia 30 listopada.