ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 
      
Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku, przy ul.
Rynek 25/2, 17 – 120 Brańsk.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego
mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


     Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) jest integrowanie i
koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.
Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieska Karta”, którą uruchamia się w
przypadku stwierdzenia wystąpienia lub podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej,
gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i
ochrony zdrowia. Procedura „Niebieska Karta” może być wszczęta bez zgody osób
zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Celem
działań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i wpływanie na utrzymanie zadowalającego
stanu bezpieczeństwa oraz przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na
skrzywdzenie. Przedstawiciele Zespołu spotykają się zarówno z osobami doznającymi
przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz
jego monitoring. Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym
dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieska Karta”, zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd
Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz
pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w
pomoc rodzinie w związku, z problemem przemocy. Procedura realizowana jest zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska
Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.


Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do
kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i
pomocy, jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieska Karta”, dzięki której
możecie Państwo otrzymać niezbędną pomoc.


Instytucje uprawnione do sporządzania „Niebieska Karta”:


1. Policja – telefon alarmowy 997, 112
2. Posterunek Policji Brańsk tel. 47 71 251 20
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku tel. 85 655 10 07
4. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku tel. 85 737 50 12 (pedagog)
5. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku tel. 85 737 51 42
6. Placówki ochrony zdrowia - w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona korzysta z
pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieska Karta” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.), bez
konieczności wykonywania obdukcji.