POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1.złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
2.dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
3.dołączenie do wniosku stosownej dokumentacji, w szczególności zaświadczeń albo oświadczeń o
uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, świadczenie wychowawcze, 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny
przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego,
4.w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia
o wysokości dochodów przedkłada się oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej,
5.wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.