OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLIENT URZĘDU MIASTA BRAŃSK

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
nr tel: 504976690.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z
przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
a w szczególności:
a. spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
b. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. w szczególności obejmujące sprawy:
 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;
 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 działalności w zakresie telekomunikacji;
 lokalnego transportu zbiorowego;
 ochrony zdrowia;
 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 edukacji publicznej;
 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami
 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 targowisk i hal targowych;
 zieleni gminnej i zadrzewień;
 cmentarzy gminnych;
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 promocji gminy;
 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);
 współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
c. innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
d. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
e. zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b,
c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty
prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych np. z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej,
prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań
Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest
realizacja w/w celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania
wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w
tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesłanki legalności jakim jest zgoda na
przetwarzanie danych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz
przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich
archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli
doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez
Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.