Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe
kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć
wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego,
okresowego i celowego.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
 dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł
 dla osoby w rodzinie – 600 zł

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie
następujących kwot świadczeń pieniężnych:
 maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł
 kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł