Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/11/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 poz. 4820) Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że Urząd Miasta Brańsk przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.