Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje:

 osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

 osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na
rzecz innych osób:

 przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.
30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia
doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne,
zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2100,00
zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą
dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku
gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe
jednoosobowe);

 osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo
domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego
wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o
wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko
jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów
osiągniętych w:

 przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku będzie to rok 2020;

 ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o
wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1
sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. będzie to rok 2021.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub
d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego

 osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom
ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z
2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia
2022r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach

 I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
 II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2
miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo,
niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r.
pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest
tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do
tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na
wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.