Z dniem 1 lipca 2021 r.  rozpoczął się proces składania deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane
w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z późn. zm.).

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw
o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią
deklarację.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 
12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.) na złożenie deklaracji.
Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia
pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku
lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej
deklaracji.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet
– www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się
Profil zaufany/bankowość elektroniczną/edowód. Jeżeli nie masz dostępu do
Internetu deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście
do Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy
urzędu.

Wówczas w terminie:

 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku
„nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub
spalania paliw,
 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej
w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania

upoważniony pracownik urzędu wprowadzi do ewidencji dane i informacje
zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
obsługującego ewidencję.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie
dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy
z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw grozi kara grzywny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq