UCHWAŁA NR XXI/146/2021
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie opłaty targowej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372,
poz. 1834), art.15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z 2021r. poz. 401) uchwala się, co następuje:
     § 1. Na terenie Miasta Brańsk wprowadza się opłatę targową.
     § 2. 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej od sprzedaży na targowiskach przy ul. A. Mickiewicza oraz na
„Ryneczku” przy ul. H. Sienkiewicza w wysokości:
 1) z samochodu ciężarowego, barobusu – 36,00 zł;
 2) z samochodu osobowego z przyczepką – 25,00 zł;
 3) z samochodu osobowego – 15,00 zł;
 4) ze stołu – 12,00 zł;
 5) z ręki, koszyka, skrzynki lub wózka – 6,00 zł;
 6) płodów rolnych z samochodu osobowego, osobowego z przyczepką, przyczepy rolniczej, wozu – 8,00 zł
 7) wyrobów jubilerskich – 30,00 zł;
 8) w inny sposób niż wymieniono w pkt 1-7 – 22,00 zł
      2. W przypadku zbiegu różnych stawek pobierana jest wyższa stawka.
      § 3. 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz sprzedaży sezonowej
na terenie Miasta Brańsk poza terenem targowisk określonych w § 2, w następujących wysokościach:
 1) Przy sprzedaży choinek - za każdy zajęty 1 m 2 powierzchni - 10,00 zł;
 2) Przy sprzedaży zniczy, kwiatów, wieńców itp. przed wejściem na cmentarz - za każdy zajęty 1 m 2 powierzchni -
10,00 zł;
 3) Przy sprzedaży innych artykułów (od jednego handlującego) - 15,00 zł;
 4) Przy sprzedaży w czasie festynów, kiermaszów itp. (od jednego handlującego) - 15,00 zł;
 5) Przy sprzedaży w trakcie trwania Festiwalu Brańskich Dni Kultury - za każdy zajęty 1 m 2 powierzchni - 10,00 zł.
      2. W przypadku zbiegu różnych stawek pobierana jest wyższa stawka.
      § 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
      § 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
      2. Opłatę targową pobierają inkasenci: Pan Marek Niemyjski i Pani Iwona Zimnoch.
      § 6. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.
      § 7. Inkasenci z pobranej od poniedziałku do niedzieli opłaty targowej rozliczają się do wtorku każdego następnego
tygodnia.
      § 8. Traci moc uchwała Nr X/45/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej(Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r poz.3709).
      § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
      § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady Miasta
Heronim Edward Bolesta

 

plakat cz1

plakat cz 2

 

 

Brańsk Jarosław Zieliński page 001

Brańsk Jarosław Zieliński page 002

Image 013 page 001

Uwaga ogłoszenie!
Przychodnia MIDMED zaprasza wszystkie chętne osoby powyżej 18 r.ż. (również spoza listy lekarza rodzinnego) do szczepienia przeciw grypie. Szczepienia bezpłatne.
Punkt szczepień: NZOZ MIDMED ul. Kościelna 9 Brańsk, w godz. od 8-18, tel: 85-7375-367

Bransk UM ogloszenie wylozenie nr 2 studium page 001

Bransk UM obwieszczenie wylozenie nr 2 studium 1 page 002

W związku ze wzrostem zachorowań na SARS-COV2 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, iż odczyty wodomierzy za wodę i ścieki nie będą dokonywane.

Faktury wystawiane będą na postawie ostatniego kwartału rozliczeniowego oraz dostarczane do skrzynek pocztowych.

Prosimo o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym trudnym dla wszystkich okresu.

APEL Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dyrektorów Szpitali udzielających świadczeń związanych z hospitalizacją osób z podejrzeniem / zakażeniem COVID-19 oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie epidemiologii oraz chorób zakaźnych, dotyczący zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego oraz skorzystanie z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.