4 BIULETYN do druku papierowego 1 page 001

BRAŃSKIE SKARBY.
ARCHEOLOGICZNE WĘDRÓWKI W PRZESZŁOŚĆ


Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 r. o godz. 15.00 w Zespole
Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7.


Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Brańsku zapraszają na wystawę ,,Brańskie skarby. Archeologiczne wędrówki w
przeszłość”. Pod tym nieco tajemniczym i wiele obiecującym tytułem kryje się ekspozycja,
która poprowadzi nas na wędrówkę w przeszłość Brańska i okolic. Przeszłość odkrywaną
zarówno dzięki przypadkowym znaleziskom jak i prowadzonym przez wiele lat naukowym
pracom archeologicznym. Temat zwizualizują plansze prezentujące w interesujący sposób
najciekawsze materiały oraz zdjęcia z prac terenowych - wykopalisk. Atrakcją będzie pokaz
oryginalnych zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wśród nich
słynnego skarbu z Brańska, który obejrzeć będzie można w dniu wernisażu.

W programie:
- prelekcja Ireneusza Kryńskiego „Opowieść o skarbach”
- rozstrzygnięcie konkursu „Na Zamczysku”
- pokaz wypieku podpłomyków w wykonaniu pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej

Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Komisarz wystawy, teksty: Ireneusz Kryński

Burmistrz Miasta Brańsk

zaprasza do udziału w konkursie wszystkich, którzy będą zaszczepieni w przedziale czasu:

1 LIPCA 2021 - 30 PAŹDZIERNIKA 2021.

NA ZWYCIĘZCÓW LOSOWANIA CZEKA PIĘĆ TALONÓW O WARTOŚCI 2 000,00ZŁ

KAŻDY NA ZAKUP DOWOLNEGO SPRZĘTU AGD lub RTV.

szczepm

MIEJSKI KONKURS
PROMUJĄCY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

pod hasłem „STOP COVID-19 - Zaszczep Się!”

ogłoszony w ramach wzmocnienia ogólnopolskiej kampanii #Szczepimy Się

Szczegóły w Regulaminie w załączniku

 

 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku
ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

W związku z realizacją umowy zawartej dnia 08 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim
a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego oraz Miasta Brańsk, za łączną
kwotę 6042,00 zł dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk.

linkaKoło

rzutka na pasiekamizelka

Zestaw ratownictwa wodnego I

240747630 944819699722293 1731876099028951012 n
Bateria akumulator do latarek Streamlight Survivor B-90316

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021
osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu
internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i
przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w
samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach
spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.
Dla osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku
dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu.
Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku
spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana na stronie
internetowej GUS (stat.gov.pl).

W celu ułatwienia dokonania samospisu Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy z Gminnymi
Biurami Spisowymi organizuje także tzw. mobilne punkty spisowe w różnych miejscach na terenie
województwa podlaskiego. Informacje o mobilnych punktach spisowych w województwie podlaskim
można znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej http://bialystok.stat.gov.pl/ oraz na profilu
Urzędu Statystycznego w Białymstoku na Facebook’u.

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie możespisać się przez
Internet lub przekazać danych poprzez infolinię spisową) z mieszkańcami będą kontaktowali się
telefonicznie lub osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku
spisowego.Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99
99.

W przypadku, gdy zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy nie można odmówić przekazania mu
danych, uzasadniając odmowę na przykład realizacją samospisu w przyszłości.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Slajd1Slajd2

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Brańsk informuje producentów rolnych, że w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2188 z późn. zm.), limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę :
1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w roku 2021 – 1 zł),
liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub w
współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego (w roku 2021
– 1 zł), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do
bydła, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje
dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w
odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Dokument ten stanowi załącznik do
wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Brańsk – pokój nr 4.
Wypełnione wnioski z dołączonymi fakturami VAT lub kopiami faktur, stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego dokonanego w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2021 r. należy składać
w pokoju nr 4.

Podkategorie