Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Brańsk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Brańsk w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok.

obywatelski b

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1.1. Postanawia się przeprowadzićkonsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Brańsk w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok.
2. Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 50.000 zł. Zgłaszane projekty (zadania) mogą
dotyczyć działań o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) lub o charakterze społeczno-
kulturalnym (zadanie bieżące).
§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Propozycje projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego są
zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przedmiotem konsultacji będą projekty umieszczone na karcie do głosowania lub na interaktywnym
formularzu do glosowania
4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 3. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Miasta Brańsk zostaną powiadomieni poprzez stronę
internetową Urzędu Miasta www.bransk.um.gov.pl oraz akcję informacyjną.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brańsk do powołania składu osobowego:
1) zespołu opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego w celu analizy projektów (zadań) pod względem
formalno-prawnym i rozpatrywania odwołań od negatywnej weryfikacji projektu;
2) komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania;
3) komisji w celu zniszczenia wykorzystanych kart do głosowania na projekty (zadania) do Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok oraz listy osób głosujących.
§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Brańsk składa pisemną informację Radzie Miasta
Brańsk.
§ 6. 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram
konsultacji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk,
3) w formie pisemnej radnym Rady Miasta Brańsk.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Hieronim Bolesta

2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/114/2021
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 maja 2021r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§1.1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Brańsk na
2022r. określanych jako Budżet Obywatelski.
2. Szacunkowy koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty:
1) 40.000 zł - na projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne),
2) 10.000 zł - na projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).
3. Projekty (zadania) mogą dotyczyć przedsięwzięć, które należą do zadań Miasta.
4. Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może być realizowany
wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Brańsk, po uzyskaniu zgody
Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.
5. Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany
wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Brańsk lub samorządowej
instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.
6. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku
budżetowego.
7. W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji
projektowej.

Rozdział 2.

Zgłaszanie projektów
§ 2. 1. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.
2. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być
poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Brańsk. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest
ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako
obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek.
3. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.
4. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez
pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym,
kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.
5. Każdy mieszkaniec Miasta Brańsk może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających
zgłoszeniu.

Rozdział 3.

Wybór projektów
§ 3. 1. Zespól opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod
względem formalno-prawnym, ocenia rzetelność kosztorysu, możliwości realizacji w roku budżetowym oraz
możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował
w przyszłości i umieszcza projekty na liście podlegającej głosowaniu.
2. Ingerowanie w zakres zgłoszonych projektów, w tym zmianę miejsca ich realizacji bądź łączenie z
innymi zadaniami, jest możliwe za zgodą autorów tych propozycji.
3. W przypadku stwierdzenia, że formularz z propozycją zadania nie zawiera istotnych informacji

niezbędnych do jego realizacji, upoważniona przez zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego osoba
wystąpi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do autora propozycji o uzupełnienie
informacji w ciągu 3 dni. Nieuzupełnione formularze zostaną odrzucone.
4. W przypadku negatywnej weryfikacji projektu (zadania) osoba zgłaszająca zostanie o tym
niezwłocznie poinformowana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i przysługuje jej
możliwość odwołania do zespołu opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie 4 dni roboczych.
Odwołanie należy złożyć w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk z dopiskiem „ Budżet
Obywatelski - odwołanie”.
5. Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni roboczych
od jego wpływu do Urzędu Miasta.
§ 4. 1. Projekty (zadania) są wybierane w głosowaniu powszechnym (w formie papierowej lub w formie
elektronicznej).
2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Brańsk.
3. Każda osoba , o której mowa w ust. 2 może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.
4. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym
podpisem złożonym na liście do głosowania, w przypadku głosowania w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk
5. W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca
wprowadza w określone pola numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący
otrzyma sms z kodem weryfikacji. Podanie kodu weryfikacji, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby
głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia
ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.
6. Wszystkie dane uzyskane od osób głosujących w systemie informatycznym, znajdujące się w zbiorze
tymczasowym po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Karty do głosowania i listy głosujących zostaną zniszczone w terminie 30 dni po zakończeniu
głosowania i sporządzeniu protokołu.
§ 5. 1. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta Brańsk poprzez wypełnienie i złożenie do urny
karty do głosowania.
2. Miejsce głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.
3. Nazwy oraz pełny opis projektów udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w
miejscu głosowania.
§ 6. 1. Na karcie do głosowania podaje się:
1) nazwy projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji;
2) prawidłowy opis głosowania.
2. Interaktywny formularz do głosowania zawiera:
1) nazwy projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji;
2) informację jak prawidłowo oddać głos;
3) pola do wypełnienia imienia, nazwiska i adresu zamieszkania głosującego.
3. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy zweryfikowanych
projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projektów z
listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).
§ 7. 1. Komisja wyborcza sporządza protokół i ustala wyniki konsultacji uwzględniające liczbę osób, które
wzięły udział w konsultacjach, liczbę głosów ważnie oddanych na każdy z projektów.
2. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskały największą liczbę głosów z uwzględnieniem
puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski. W przypadku, gdy środki określone w § 1 ust. 2 nie
wystarczą na realizację ostatniego z projektów mieszczącego się w danej puli środków projekt ten nie podlega
realizacji.
3. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów (zadań) uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów, a
suma ich wartości przekracza pulę środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, kolejność ujęcia projektu
(zadania) na liście ustali się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez komisję wyborczą.
4. Miejsce i termin losowania, o którym mowa w ust. 3 zostanie podany do publicznej wiadomości na
stronie internetowej www.bransk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk na 3 dni przed
losowanie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/114/2021
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 maja 2021 r.
Formularz zgłoszenia projektów do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Brańsku
1. Dane osobowe
a) Imię i nazwisko:
b) Adres zamieszkania:
c) Kontakt do pomysłodawcy
(należy podać numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
2. Podstawowe informacje
a) Nazwa projektu: ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
b) Lokalizacja projektu: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
c) Określenie projektu (należy wybrać z poniższych możliwości) :
[ ] - projekt o charakterze inwestycyjnym,
[ ] - projekt o charakterze pozainwestycyjnym (społeczno-kulturalnym - zadanie bieżące).
3. Opis i zakres projektu (zadania)
(należy przedstawić opis projektu, maks. 100 wyrazów):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4. Uzasadnienie
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany
w wyniku realizacji projektu, maks. 100 wyrazów):
………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Składowe projektu (zadania) Koszt (brutto)

1.
2.
3.
4.

Razem:

5. Szacunkowy kosztorys

Dodatkowe załączniki (np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne,
wizualne itp.):
6. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Brańska, popierających projekt zgłaszany do
Budżetu Obywatelskiego

Nazwa projektu (zadania)

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Popierając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok.
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Brańsk, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 512229512,
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok, na podstawie
art.5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
- mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą nikomu udostępniane,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
- okres przechowywania danych - 5 lat.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
W przypadku większej ilości osób popierających projekt (zadanie) należy dołączyć w oryginale
listę w takiej samej formie z nadaniem kolejnych numerów porządkowych.
Ja niżej podpisany zgłaszając projekt (zadanie) pn.:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok wyrażam zgodę na weryfikację moich
danych osobowych oraz zgodę na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą (imię i
nazwisko) wyżej wymienionego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
Wyrażam także zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok.
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Brańsk, , e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 512229512,
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok, na podstawie
art.5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713),
- mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą nikomu udostępniane,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
- okres przechowywania danych - 5 lat.

Data czytelny podpis
Wszystkie pozycje od nr 1 do nr 6 obowiązkowo muszą zostać wypełnione.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/114/2021
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 maja 2021 roku
Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta

Brańsk na rok 2022

Informacja o sposobie głosowania:
1) osoba uprawniona do głosowania wybiera maksymalnie 2 projekty (zadania) z listy „PROJEKTY O
CHARATKERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)” i/lub
maksymalnie 2 projekty (zadania) z listy „PROJEKTY O CHARATKERZE SPOŁECZNO-
KULTURALNYM (ZADANIE BIEŻĄCE) stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” obok wybranego
projektu (zadania).
2) jeżeli osoba uprawniona do głosowania:
a) postawi znak „X” przy więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy „PROJEKTY O CHARATKERZE
MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)” i/lub więcej niż 2 projektach
(zadaniach) z listy „PROJEKTY O CHARATKERZE SPOŁECZNO-KULTURALNYM (ZADANIE
BIEŻĄCE),
b) nie postawi znaku „X” w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (zadania),
c) wypełni kartę w sposób inny, niezgodny z pkt 1
głos taki uznaje się za nieważny.

3) Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez Komisję wyborczą są kartami nieważnymi.
4) Kart całkowicie przedartych Komisja wyborcza nie bierze pod uwagę.
PROJEKTY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY
INWESTYCYJNE)

Lp. Nazwa projektu (zadania) Szacunkowy wskazany koszt (*) Wybór

*Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec
zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Lp. Nazwa projektu (zadania) Szacunkowy wskazany koszt (*) Wybór

* Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec

zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania.

Harmonogram konsultacji

01.07.2021r. - 31.08.2021r. Składanie przez mieszkańców Miasta Brańsk projektów (zadań) na

rok 2022 w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.

01.09.2021r. - 17.09.2021r. Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds.

Budżetu Obywatelskiego.

do dnia 25.09.2021r. Spotkanie z mieszkańcami Miasta Brańsk, przedstawienie
zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych
projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
www.brańsk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk
01.10.2021r. - 08.10.2021r. Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu

obywatelskiego

01.10.2021r. - 08.10.2021r. Głosowanie w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach od 8:00 do 15:00

w dni pracy Urzędu Miasta.

15.10.2021r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Brańsk wyników głosowania.

do 16.11.2021r.

Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w
projekcie budżetu Miasta Brańsk na rok 2022 .

Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

czyste powietrze góra

Miasto Brańsk partnerem programu

C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

 Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

24 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy którego w Urzędzie Miasta Brańsk powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Miasto Brańsk otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Miasta Brańsk nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie. 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „CZYSTE POWIETRZE”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „CZYSTE POWIETRZE” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Brańsk.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Miasta. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Miasta Brańsk i w terminie 5 dni roboczych przekazany do WFOŚiGW w Białymstoku. Zabierasz ze sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Białymstoku. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu  (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Miasto Brańsk przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Miasta Brańsk jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Miasta ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Korzystając ze wsparcia obsługi Punktu Informacyjnego znajdującego się w Urzędzie masz większą pewność, że:

- wniosek jest na obowiązującym formularzu,

- wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),

- wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowo budowanego,

- wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,

- wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, PRZYGOTUJ koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię użytkową budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • PIT za poprzedni rok (obowiązują dochody wykazane w PIT za 2020).
 • Wnioskodawca/właściciel – współwłaściciel – współmałżonek

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Rejestracja wnioskodawców odbędzie się pod numerem: 85 7 375 005 wew. 30

w godzinach: poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 10.00 (pokój nr 3)

Osoby do kontaktów: Joanna Półtorak, Monika Sakowicz - pracownice Urzędu Miasta Brańsk  

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia na konkretną godzinę.

Link do Programu „Czyste Powietrze”: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

czyste pow lewa  czyste pow dół  czyste pow prawa

 PLAKAT Z PROGRAMEM 2 page 002 2

VIII GALA DISCO POLO BRANSK 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021. Szczegóły w załączniku

4 Maja 2021r. brańscy Strażacy obchodzili swoje święto. W ramach corocznych obchodów nie obyło się też bez przejazdu wozami po ulicach miasta. Do parady Strażacy zaprosili dzieci, które mogły przejechać się wozami ratowniczymi przy okazji zaznajamiając się z obowiązkami OSP, miało też to na celu zachęcenie młodych do chętnego wstępowania w szeregi Straży. W dalszej części krótka relacja z parady

Zdjęcia: Marzanna Chwaszczewska, Kamil Klinicki

01.05.2021r. godz. 10:00 odbyło się uroczyste poświęcenie łodzi ratowniczej oraz samochodu Nissan Pickup, maszyn będących na stanie strażaków OSP Brańsk. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii WNMP w Brańsku ks. prał. dr Janusz Łoniewski. W uroczystościach wzięli również udział: posłanka na Sejm Aleksandra Szczudło, Komendant PSP Bielsk Podlaski st. bryg. Waldemar Kudrewicz, Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski, Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Heronim Edward Bolesta. Ponadto uhonorowany został wieloletni, ustępujący Prezes OSP Brańsk Marek Kujawski, podziękowania za wsparcie, pomoc i zaangażowanie złożyli mu druhowie i druhny OSP Brańsk.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozpoczęciu
akcji związanej z dystrybucją w województwie podlaskim jednorazowych maseczek ochronnych.
Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostaną bezpłatnie przekazane
mieszkańcom w ilości 3 szt. na jedną osobę, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa, pakiety z
maseczkami będą zostawiane w skrzynkach na listy.

Jeśli interesuje Cię:

 • Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
 • Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
 • Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
 • W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

zapisz się na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania.

Aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała znaczący wzrost zainteresowania e-usługami publicznymi. W związku z tym Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przygotował szkolenie "E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie", którego tematyka obejmuje wskazane zagadnienia.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie". Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Ile czasu trwa szkolenie "E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie"?

Całość trwa 8 godzin lekcyjnych i realizowane jest w dobie pandemii, w formie 2 zdalnych sesji, w terminach dogodnych dla uczestników: rano, po południu, ew. w weekendy.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie". Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Zagadnienia – o czym dowiesz się na szkoleniu "E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie"?

1.     Jak znaleźć akty prawne i wzory dokumentów administracji publicznej?

2.     Gdzie szukać aktów prawa miejscowego i co to jest BIP?

3.     Gdzie szukać informacji o usługach administracji publicznej? Jakie portale umożliwiają świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (na poziomie kraju, regionu i gminy)?

4.     Jakie sprawy w urzędach można zrealizować drogą elektroniczną?

5.     Jak wysłać pismo do urzędu?

6.     Jak podpisywać dokumenty? Podpisać dokument Worda, xls , czy skan? Jakie elementy powinno zawierać pismo podpisywane podpisem elektronicznym?

7.     Jak sprawdzić poprawność podpisu elektronicznego?

8.     Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny i kiedy jest niezbędny?

9.     Co to jest Profil Zaufany i jak go uzyskać?

10.  Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak z niej korzystać? Jak i gdzie znaleźć adres ESP?

11.  Skąd wiadomo, czy i kiedy pismo zostało do urzędu dostarczone, co oznaczają tajemnicze skróty UPO, UPP, UPD?

12.  Czy i jak można śledzić przebieg sprawy?

13.  Jak zarejestrować się do lekarza przez Internet?

14.  Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (w komputerze, smartfonie)?

15.  Przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencje. 

16.  Dlaczego i w jaki sposób chronić prywatność  w Internecie?

17.  Dlaczego i w jaki sposób unikać mowy nienawiści?

Zapraszamy do zapisów!

Zapisy na szkolenia prowadzone są poprzez stronę internetową https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Interesuje Cię inna tematyka?

Pozostałe szkolenia realizowane w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie" to:

 • Social Media
 • Hobby i rozwój osobisty online
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu od postaw

Więcej informacji o projekcie i szkoleniach znajduje się na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Projekt „Cyfrowe Podlaskie" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 826,5 tys. zł.