Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim informuje, iż od marca tego roku funkcję Kierownika Posterunku Policji w Brańsku pełni starszy aspirant Katarzyna Iwaniuk. Brańsk ma również nowego dzielnicowego. Jest nim sierżant Grzegorz Kondrat

Od 1 marca 2021 roku obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Brańsku pełni starszy aspirant Katarzyna Iwaniuk. Kontakt z kierownikiem posterunku nawiązać można, dzwoniąc na numer telefonu 47 71 251 20 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kierownik pełni również dyżury w każdy poniedziałek od 10.00 do 14.00.

Również od 1 marca 2021 roku mieszkańcami miasta Brańsk opiekuje się nowy dzielnicowy. Jest nim sierżant  Grzegorz Kondrat. Kontakt z dzielnicowym pod numerem telefonu 47 71 251 23, kom. 885 997 209 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto przypominamy, że kontakty do dzielnicowych z poszczególnych rejonów można znaleźć na stronie internetowej KPP w Bielsku Podlaskim oraz w aplikacji internetowej Moja Komenda.

W związku z trwającym sezonem zimowym przypominamy wszystkim właścicielom,
zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników – zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439) „4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny
zgodnie  z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Apelujemy do wszystkich o rzetelne wypełnianie obowiązków ustawowych.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz
Miasta Brańsk zawiadamia, iż uchwałą Nr XV/94/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz.
5) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
01.02.2021 r.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwały
Nr XV/94/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 5) i wynoszą:

· 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
· 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na
podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Burmistrza Miasta Brańsk
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciel nieruchomości
nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej zawiadomieniu.

Zgodnie z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia
o tym burmistrza miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powyższego
powiadomienia, burmistrz miasta wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji określa wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których
nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
może skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 3,00 zł od miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość (25 zł – 3 zł = 22 zł). Dla skorzystania z tego
zwolnienia konieczne jest złożenie nowej deklaracji, w której właściciel potwierdzi posiadanie
kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj.
odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na
bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości
mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, skorzystanie z ulgi z tytułu
posiadania kompostownika i zagospodarowywania w nim odpadów BIO, inne zdarzenia
mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia
w przypadku śmierci mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podaną w zawiadomieniu należy
wnosić bez wezwania z góry do dnia 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Komunikat PINB w Bielsku Podlaskim

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, dotyczący potencjalnych

zagrożeń występujących w okresie zimowym

Komunikatem tym przypomina się, o ciążących na właścicielach i zarządcach
obiektów budowlanych obowiązkach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem
w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych oraz zasadach ich
bezpiecznego użytkowania, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.).

W szczególności, w związku z faktem występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych w postaci opadów śniegu do obowiązków właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru zalegającego śniegu na połaciach
dachowych w obiektach wielkopowierzchniowych i obiektach z płaskimi dachami.
Obowiązek ten obejmuje także usuwania sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektów budowlanych.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych
z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno
dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one
prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku st. asp. Dariusz Kolęda w okresie od 01 grudnia 2020 do 31 maja 2021 roku w Brańsku na ulicach Piłsudskiego, Bielskiej, Konopnickiej i Boćkowskiej realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący niezachowania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( wybieganie psów z posesji na ulice pod nadjeżdżające samochody ). Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców i spostrzeżeń własnych. W związku z powyższym patrole Policji a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli wymienionych ulic w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawnej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

 

          W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
Urząd Miasta Brańsk, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi oraz decyzją Wojewody
Podlaskiego organizuje transport osób uprawnionych do punktów szczepień.

Co ważne Urząd Miasta Brańsk nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje
jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin
szczepienia.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień (według wytycznych wojewody
podlaskiego):

 •  posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R
  (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I
  grupę z ww. schorzeniami i mają trudności w poruszaniu,
 •  mają powyżej 70 lat i mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
  zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejsca zamieszkania
  punktu szczepień,
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Brańska.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta,
 • wybranego punktu szczepień (lista punktów szczepień w Brańsku poniżej).

Aby skorzystać z pomocy Urzędu Miasta w sprawie transportu do punktów szczepień, należy zadzwonić pod numer telefonu 85 7375 005 w. 26 lub w.27 czynny w godzinach pracy Urzędu.
Koordynatorami w Urzędzie Miasta Brańsk ds. szczepień przeciwko COVID-19 są
Agnieszka Laskowska oraz Mariola Kadłubowska.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu
oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Lista Punktów Szczepień

Nazwa podmiotu (RPWDL)

Adres punktu szczepień    

Numer kontaktowy        

TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jacław i Stefan Torczyńscy

Brańsk, Jana Pawła II 19

85 7376 431

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

Brańsk, Jana Pawła II 10

85 6550 522

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska

Brańsk, Kościelna 9

85 7375 367

MEDIRENA ZBIGNIEW MAREK MAŁYSKO, IRENA MAŁYSKO SPÓŁKA JAWNA

Brańsk, Jagiellońska 34

85 7375 318

W roku 2021 na targowiskach w Brańsku – podobnie jak w całym kraju – nie będzie
pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż w związku z treścią art. 1 pkt 38 ustawy
z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2020 r.
poz. 2255), od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku na terenie miasta Brańsk
nie będzie pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie podaje do publicznej wiadomości informacjędotyczącą terminurozpoczęcia i zakończenia oraz miejscapolowania zbiorowego Koła Łowieckiego „ŻURAW” w Brańsku w roku gospodarczym 2020/2021.

 

Urząd Miasta Brańsk informuje, że w dniach 4 - 5 listopada 2020 r. w m. Brańsk będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, mebli ogrodowych, dywanów, wykładzin, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki), sprzętu elektronicznego (telewizory, radia, komputery, odkurzacze). W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesję a na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedla mieszkaniowego złożyć przy pojemnikach na odpady lub w miejscach wyznaczonych przez Zarządców nieruchomości.

Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku.