Lista projektów poddanych pod głosowanie

Określenie: O charakterze inwestycyjnym/majątkowym

Koszt: 40 000 zł

Lokalizacja: Remiza OSP (strażnica)

Opis: projekt polega na modernizacji pomieszczeń w budynku OSP, zaplanowano rozbudowę toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (min. wymiana armatury, płytek, stolarki drzwiowej) oraz powiększenie sali na parterze wraz z poszerzeniem drzwi.

Określenie: O charakterze inwestycyjnym/majątkowym

Koszt: 38 000 zł

Lokalizacja: Trasa pomiędzy stawem, a rzeką Nurzec od remizy OSP wzdłuż rzeki do mostu obejmujący działki oznaczone numerem ew. 2262, 2261,2260,2259

Opis : Projekt zakłada stworzenie strefy integracji, wypoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta w różnym wieku. Na terenie działki ozn. nr ew. 2262 przy ścieżce spacerowej projekt przewiduje wybudowanie dwóch wiat altanowych z paleniskiem i miejscem do grillowania. Teren utwardzony grysem. Ponadto zadrzewiony drzewami i krzewami różnego gatunku. Na działce ozn. nr ew. 2261 i 2260 utworzenie sadu miejskiego i założenie łąki kwietnej. Teren działki nr ew. 2259 przewiduje się nasadzenia drzewami liściastymi.

Załącznik mapa

Określenie: O charakterze inwestycyjnym/majątkowym

Koszt: 26 000 zł

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej

Opis : Przedsięwzięcie będzie polegało na zerwaniu z powierzchni ok 1400 m2 darniny z humusem koparko-ładowarką. Powstały odkład zostanie zagospodarowany we własnym zakresie. Teren na którym będą prowadzone roboty zostanie wyrównany koparką lub równiarką oraz nawieziony kruszywem naturalnym łamanym o grubości 0-31 mm w ilości 252 t. Nawiezione kruszywo zostanie wyrównane do rzędnej 10 cm.

Załącznik mapa

Określenie: projekt o charakterze społeczno-kulturalnym

Koszt: 10 000 zł

Lokalizacja: ul. Rynek 19

Opis: Zorganizowanie dla 2 grup łącznie 30 warsztatów 2 h z udziałem specjalistów dla rodziców chcących zdobyć więdzę/umiejętności pozwalające radzić sobie w wielu nowych i trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka