OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych obszarów w mieście Brańsk wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Brańsk Uchwały Nr XXIX/203/2022 z dnia 26 października
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych obszarów w mieście Brańsk.

Szczegółowy zakres i granice obszarów objętych sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawierają załączniki graficzne do ww. uchwały dostępne
do wglądu w Urzędzie Miasta Brańsk oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk pod
adresem http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu
miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie
Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk i można się z nią zapoznać w godzinach pracy
Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 r. Wnioski należy składać na
piśmie: osobiście w Urzędzie Miasta Brańsk, pocztą na adres ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r., poz.
1797) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk