Dofinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt
domowych (psów i kotów) w ramach Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk

Burmistrz Miasta Brańsk informuje mieszkańców, że zgodnie z § 15 Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Brańsk w roku 2022 przyjętego Uchwałą Nr XXIII/159/2022 Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2022” mogą
otrzymać dofinansowanie do zabiegu w wysokości 100% kosztów sterylizacji lub kastracji
zwierząt.

Aby skorzystać z powyższego dofinansowania wystarczy być mieszkańcem naszego
miasta, zgłosić się do Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 13), wypełnić stosowny wniosek,
który dostępny jest również pod informacją i odebrać zlecenie na wnioskowany zabieg
weterynaryjny.

W ramach programu właściciel lub opiekun kilku zwierząt może w roku
kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji
maksymalnie dwóch zwierząt (dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek).
Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się
do lekarza weterynarii, z który gmina ma podpisaną stosowną umowę i umówić się
na przeprowadzenie zabiegu, w terminie 1 miesiąca od dnia wystawienia skierowania.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lekarz weterynarii
Adam Romańczuk, prowadzący lecznicę weterynaryjną ADIL-WET Adam Romańczuk,
ul. Kościuszki 4, 17 – 120 Brańsk.

Właściciel zwierzęcia w całości pokrywa koszt zakupu ubranka pooperacyjnego.

Uwaga:
Miasto Brańsk będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota.
W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności
przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił
będzie właściciel zwierzęcia.
Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę
posiadanych środków finansowych.

Burmistrz Miasta Brańsk
/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załączniki:
Pobierz plik (ZACZNI_3.DOC)Wniosek o finansowanie zabiegu[ ]17 kB