Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all
seasons / Prawa przez cały rok.
Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza
swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do
uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak
pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na
niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła
warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.
Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników
sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług
doradczych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz powiatowe urzędy pracy z woj. podlaskiego
planują działania (np. spotkania, konsultacje, dyżury doradcze) promujące kampanię nt.
pracy sezonowej.

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć na stronie
Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
na stronie EURES Polska
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-
2021
oraz na naszym profilu Facebook
https://www.facebook.com/people/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-
w-Bia%C5%82ymstoku/100068821675737/

Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL