Brańsk, 2 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

W sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


             Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/71/2020 Rady Miasta Brańsk z
dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
             Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 14 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
             Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 8 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie
obowiązujących wymogów sanitarnych.
             Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa powyżej.
              Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk oraz w
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021
r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020
roku, poz. 1173 ze zm.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.
               Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk (adres siedziby: Burmistrz Miasta Brańsk: ul. Rynek 8, 17-120
Brańsk).
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres urzędu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww.
zadania publicznego.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa
miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.