W związku z trwającym sezonem zimowym przypominamy wszystkim właścicielom,
zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników – zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439) „4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny
zgodnie  z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Apelujemy do wszystkich o rzetelne wypełnianie obowiązków ustawowych.