Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz
Miasta Brańsk zawiadamia, iż uchwałą Nr XV/94/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz.
5) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
01.02.2021 r.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwały
Nr XV/94/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 5) i wynoszą:

· 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
· 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na
podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Burmistrza Miasta Brańsk
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciel nieruchomości
nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej zawiadomieniu.

Zgodnie z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia
o tym burmistrza miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powyższego
powiadomienia, burmistrz miasta wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji określa wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których
nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
może skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 3,00 zł od miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość (25 zł – 3 zł = 22 zł). Dla skorzystania z tego
zwolnienia konieczne jest złożenie nowej deklaracji, w której właściciel potwierdzi posiadanie
kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj.
odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na
bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości
mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, skorzystanie z ulgi z tytułu
posiadania kompostownika i zagospodarowywania w nim odpadów BIO, inne zdarzenia
mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia
w przypadku śmierci mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podaną w zawiadomieniu należy
wnosić bez wezwania z góry do dnia 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski