W roku 2021 na targowiskach w Brańsku – podobnie jak w całym kraju – nie będzie
pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż w związku z treścią art. 1 pkt 38 ustawy
z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2020 r.
poz. 2255), od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku na terenie miasta Brańsk
nie będzie pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski