Załącznik do Zarządzenia Nr 140/17 

 Burmistrza Miasta Brańsk

                               z dnia 30 maja 2017 r.

 

BURMISTRZ  MIASTA  BRAŃSK

o g ł a s z a

że dnia 3 lipca 2017 roku w sali konferencyjnej (pokój nr 6) Urzędu Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8 odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk położonych w Brańsku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ozn. nr geod. 1217/8, 1217/9, 1217/10 objętych księgą wieczystą Nr KW BI1P/00045615/3 a mianowicie

o godz. 1000 działka nr 1217/8 o pow. 0,3001 ha. Cena wywoławcza netto – 4.880,00 zł.

                     Wadium w wysokości  488,00 zł .

o godz. 1100  działka nr 1217/9 o pow. 1,0803 ha. Cena wywoławcza netto – 18.037,00.

                       Wadium w wysokości 1.803,70 zł

o godz. 1200 działka nr 1217/10 o pow.  5,1542 ha. Cena wywoławcza netto – 76.831,00.

                      Wadium w wysokości  7.683,10 zł .

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) zbycie nieruchomości w niniejszym przetargu jest zwolnione od podatku VAT.

Obciążenia nieruchomości: Umowy dzierżawy zawarte na czas określony tj. do 31.12.2017 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 9 października 2002 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 70, poz. 1407) działki nr 1217/8, 1217/9 oraz 1217/10 położone są w kompleksie oznaczonych symbolem RZ - tereny rolne – obszar łąk i pastwisk.

Z uwagi na fakt że są to nieruchomości rolne mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z póź. zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.                     

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Wadia do przetargów w formie pieniężnej podanej wyżej wysokości należy wnieść do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Nr konta  52 8063 0001 0010 0100 1182 0009 Bank Spółdzielczy w Brańsku z zaznaczeniem numeru nieruchomości w terminie do dnia  28 czerwca 2017 r.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, tj. w terminie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Do dnia zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 430,50 zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieści 50/100).

Nabywca poniesie koszt wznowienia znaków granicznych.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Sycewicz – pod nr tel. (85) 73 75 005 w. 30.