Załącznik do Zarządzenia Nr 139/17

Burmistrza Miasta Brańsk

 z dnia 30 maja 2017 r.

 

                                                                          WYKAZ

                                             Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp

Ozna-czenie

geode-zyjne

Powierz-

chnia

w m2

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Brańsk Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Cena nierucho-mości

(z vat)

Wyso-kość podat-ku

VAT

 

 

Sprzedaż nierucho-mości w formie przetargu nieograni-czonego

1.

1841

421 m2

Położona  w Brańsku przy ul. Sienkiewicza (róg ul. Jana Pawła II) i przeznaczona jako teren komunikacji

Nr KW BI1P/00001536/5

40.713,00 23%

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy o gospodarce nieruchomościamilub odrębnych przepisów,
  •  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie.

O ile w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk, pokój Nr 3 tel. 85 7375005 w. 30

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brańsk dn. 30.05.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………