Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie
grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje
OZE na terenie Miasta Brańsk – projekt grantowy”

fundusze europejskierzeczpospolita polskapodlaskieUnia europejska

 

fotowoltaika 1

MIASTO BRAŃSK

reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Brańsk – Eugeniusza Tomasza Koczewskiego

ogłasza II nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje
OZE na terenie Miasta Brańsk – projekt grantowy”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach

jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza –
Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)
Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

11.05.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski

25.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2022 r.

Miejsce składania wniosków
Urząd Miasta Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek składa się w wersji papierowej do sekretariatu Grantodawcy w terminach wskazanych w
ogłoszeniu o naborze tj. w terminie od 11.05.2022 r. od godz. 7.30 do 25.05.2022 r. do godziny
15:30.
2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu podpisanego wniosku
o udzielenie Grantu do sekretariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej stronie dostarczonego
wniosku poprzez stempel sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbiór przesyłki) - jeżeli wniosek o
udzielenie Grantu został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy
osobiście albo za pośrednictwem kuriera.
3. Wniosek o udzielenie Grantu złożony poza ogłoszonym terminem naboru nie zostaje poddany ocenie, o
czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
4. Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel.
5. Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach
Projektu.
6. Wzór wniosku o dofinasowanie stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin wyboru i realizacji projektów
grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (zwanego dalej Regulaminem), który jest dostępny na stronie:
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Beneficjentem Grantu (Grantobiorcą) są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym położonym na terenie miasta Brańsk.
Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35
i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji
z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu
Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:
Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być
przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne
wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności
rolniczej.
Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele
takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed
wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
Moc instalacji fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego
zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być dobrana, aby
całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci
energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła
120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym
samym okresie rozliczeniowym,
Inwestycje musza być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z
poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego
powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
Projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w
konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę
krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja
inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na
poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko np.
oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
Projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2

, różnorodność

biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM),
Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną
– instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony

na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną
energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),
Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
Dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały
zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po
podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu
grantowego).
Szczegółowe wymagania instalowanych urządzeń określono w Załączniku nr 1 „Wymagania
techniczne” do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 Regulamin wyboru i realizacji
projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:
Dofinansowanie w formie Grantu łącznie do 65% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących
w skład projektu grantowego.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7.000,00 zł za 1 kWp.
Wartość Grantu uzależniona jest od mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną
na potrzeby budynku mieszkalnego.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla dofinansowanie w formie
grantu – do 1 293 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty
Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych:
1. Wymagania techniczne.
2. Wzór Wniosku o udzielenie Grantu.
3. Kryteria wyboru projektów.
4. Wzór Umowy o powierzenie Grantu.
5. Wykaz aktów prawnych.