O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Brańsk informuje producentów rolnych, że w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2188 z późn. zm.), limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę :
1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w roku 2021 – 1 zł),
liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub w
współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego (w roku 2021
– 1 zł), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do
bydła, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje
dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w
odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Dokument ten stanowi załącznik do
wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Brańsk – pokój nr 4.
Wypełnione wnioski z dołączonymi fakturami VAT lub kopiami faktur, stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego dokonanego w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2021 r. należy składać
w pokoju nr 4.