Dnia 5 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej
NSP 2021

Pan/Pani Eugeniusz Tomasz Koczewski – Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności
w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień
31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 13 sierpnia 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

       a. mieć ukończone 18 lat,
       b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
       c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
       d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
       e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów
  (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu miasta/gminy w ……………………... Kandydat
  na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login
  do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające
  dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia,
  którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania
  możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym
  w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną
  oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu,
  będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu
  po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop,
  komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić
  do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi),
  zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności
  na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów
  z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test,
  w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą
  zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów
  spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem
  urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci,
  których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu
  wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania
  za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz
  zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  b. format pliku – JPG,
  c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego
w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową),
które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik
do umowy zlecenia;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się
liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza
„Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i
mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres e-mail,
2. oświadczenie o:
a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa
skarbowe,
b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie
urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty
Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich
za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu
wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji
elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia
przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę
na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu
wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz
w Gminnym Biurze Spisowym w Brańsku – nr tel. 85 7375005, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podpis burm