Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 28.05.2024

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 24.04.2024

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 21.03.2024

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 20.02.2024

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 25.01.2024

Aktualne dane o wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze" stan na 31.12.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 28.12.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 27.11.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 30.10.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 25.09.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 28.08.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 24.07.2023

Aktualne dane o wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze"

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 22.05.2023

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 24.04.2023

 

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 12.12.2022

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze" 14.11.2022

 

Czwarty nabór uzupełniający do projektu OZE kolektory słoneczne

II Lista rankingowa w ramach programu "Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk" 

III Lista rankingowa w ramach programu "Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk" 

CO zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu

Czyste powietrze nowa edycja

INFORMACJA O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH  W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - STAN NA 31.12.2022 R.

 

Porównianie poziomów dofinansowania page 001Porównianie_poziomów_dofinansowania-page-001.jpgMaksymalne dotacja dla wybrancyh przedsięwzięć page 001

 

Miasto Brańsk partnerem programu

C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

 Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

24 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy którego w Urzędzie Miasta Brańsk powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Miasto Brańsk otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Miasta Brańsk nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie. 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „CZYSTE POWIETRZE”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „CZYSTE POWIETRZE” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Brańsk.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Miasta. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Miasta Brańsk i w terminie 5 dni roboczych przekazany do WFOŚiGW w Białymstoku. Zabierasz ze sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Białymstoku. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu  (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Miasto Brańsk przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Miasta Brańsk jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Miasta ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Korzystając ze wsparcia obsługi Punktu Informacyjnego znajdującego się w Urzędzie masz większą pewność, że:

- wniosek jest na obowiązującym formularzu,

- wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),

- wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowo budowanego,

- wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,

- wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, PRZYGOTUJ koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię użytkową budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • PIT za poprzedni rok (obowiązują dochody wykazane w PIT za 2020).
 • Wnioskodawca/właściciel – współwłaściciel – współmałżonek

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Rejestracja wnioskodawców odbędzie się pod numerem: 85 7 375 005 wew. 30

w godzinach: poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 10.00 (pokój nr 3)

Osoby do kontaktów: Joanna Półtorak, Monika Sakowicz - pracownice Urzędu Miasta Brańsk  

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia na konkretną godzinę.

Link do Programu „Czyste Powietrze”: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

czyste pow lewa  czyste pow dół  czyste pow prawa