Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały
Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk
w roku 2021”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Brańsk w roku 2021”.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu
Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały
i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie
w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 13.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10),
w godz. poniedziałek 7.30-17.00
              wtorek - czwartek 7.30 -15.30
              piątek 7.30 -14.00

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Pani Magdalena Sycewicz,
pok. 13, tel. 85 7375005 w. 25.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski