ANKIETA DOTYCZĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRAŃSK

Szanowni Państwo!


        W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu planistycznego – Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brańsk, zwracamy się do Państwa
z prośbą o wypełnienie ankiety oraz wzięcie udziału w głosowaniu poprzez stronę internetową
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/
         

          Ankieta ta ma na celu dostarczenie informacji na temat potrzeb, oczekiwań i wizji mieszkańców
Miasta Brańsk dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ankieta stanowić
będzie ważny materiał pomocniczy w tworzeniu studium. Ankieta skierowana jest do pełnoletnich
mieszkańców naszej gminy i ma charakter anonimowy. Wykorzystana zostanie tylko i wyłącznie do
celów opracowania studium. Prosimy o wpisanie odpowiedzi lub wypełnienie pustego pola.

E – konsultacje będą prowadzone do dnia 30 stycznia 2021 roku

Bezpośredni link do ankiety:
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/?page_id=34

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi
Burmistrz Miasta Brańsk
Eugeniusz Tomasz Koczewski