mikroinstalacje ogłoszenie page 001

 

II LISTA RANKINGOWA W RAMACH PROJEKTU ,,Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk – projekt grantowy’’
fundusze europejskierzeczpospolita polskapodlaskieUnia europejska

fotowoltaika 1

MIASTO BRAŃSK

reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Brańsk – Eugeniusza Tomasza Koczewskiego

ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk – projekt grantowy”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców    z terenu Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

16.12.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.12.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Miasta Brańsk

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 • Wniosek składa się w wersji papierowej do sekretariatu Grantodawcy w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze tj. w terminie od 16.12.2021 r. od godz. 7.30 do 30.12.2021 r. do godziny 15:00.
 • O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu podpisanego wniosku
  o udzielenie Grantu do sekretariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbiór przesyłki) - jeżeli wniosek o udzielenie Grantu został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera.
 • Wniosek o udzielenie Grantu złożony poza ogłoszonym terminem naboru nie zostaje poddany ocenie, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
 • Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel.
 • Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach Projektu.
 • Wzór wniosku o dofinasowanie stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej Regulaminem), który jest dostępny na stronie: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

 

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Beneficjentem Grantu (Grantobiorcą) są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym położonym na terenie miasta Brańsk.

Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35
i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji
z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków,           w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:

 • Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 • Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • Moc instalacji fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • Inwestycje musza być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
 • Projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
 • Projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM),
 • Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),
 • Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 • Dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).
 • Szczegółowe wymagania instalowanych urządzeń określono w Załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

 • Dofinansowanie w formie Grantu łącznie do 65% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład projektu grantowego.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7.000,00 zł za 1 kWp.
 • Wartość Grantu uzależniona jest od mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla dofinansowanie w formie grantu – do 1 293 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych:

 • Wymagania techniczne.
 • Wzór Wniosku o udzielenie Grantu.
 • Kryteria wyboru projektów.
 • Wzór Umowy o powierzenie Grantu.
 • Wykaz aktów prawnych.

 

 

 

 

10 grudnia 2021r. w UM miała miejsce skromna uroczystość wręczenia bonów na sprzęt RTV/AGD w ramach naszej, miejskiej loterii szczepionkowej.
Losowanie (transmitowane w sieci) odbyło się na Mikołajki 06 grudnia. Wylosowano 5 zgłoszeń.
Bony o wartości 2000 zł każdy odebrali:
Anna Niewiarowska
Agnieszka Buśko
Monika Podolszańska
Jerzy Akacki
GRATULACJE
 
 
 
 
265395385 951059762457233 6106500494067384142 n
266021041 951059975790545 8110958352861164115 n266094675 951059929123883 6591013377745036477 n
266015800 951059875790555 4784160515695304297 n266724718 951059829123893 3737887979127837782 n
 
 

W związku z decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że został przedłużony termin konkursu promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod hasłem „STOP COVID-19 – Zaszczep Się!” do dnia 30 listopada 2021 roku.

Losowanie nagród odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brańsk dnia 6 grudnia (poniedziałek) 2021 roku o gidz. 13.00.

Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

W załączeniu regulamin loterii promocyjnej

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

logo wfosigw                                                                                       logotyp 01nfgos

 

Link do galerii z wydarzenia

plakat pokaz wojska1

Pismo urzedy gmin page 001

plakat 2021 page 001 1

AF1QipOh0w2VVwgpfLobSqXbodEeLDOkHQihovZyMu41w3014 h754

Mieszkańcy i ich wizja, potrzeby i oczekiwania
– zapraszamy do udziału w badaniu dot. silnych stron i wyzwań
naszego Miasta !

Trwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 28 gmin i 3 powiatów Partnerstwa
Południowo-Wschodniego Podlasia, którego miasto Brańsk jest członkiem.

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców – z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Pytamy w niej
o Państwa opinie na temat silnych stron naszego Miasta, głównych wyzwań, które przed nami stoją,
a także o Państwa pomysły na to, jak możemy to wszystko przekuć w konkretne działania.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pięciu pytań, będzie dostępna do 31 października 2021 r.

LINK do ANKIETY: https://forms.gle/FNNZE7TdwfRL5gBj8

Druki w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miasta Brańsk.

Dziękujemy za Państwa aktywność. Ważny jest każdy głos
– dzięki temu możemy wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta.

Burmistrz               

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że na terenie Miasta Brańsk jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na terenie naszego miasta.

 

Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” (zmienionej uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.).

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę.

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób:

 • osobiście wrzucając do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
 • listownie na adres Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

WAŻNE: Jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. równolegle wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Brańsk oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Pliki do pobrania:

Podkategorie