Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ogłasza nabór na Kierownika Brańskiego Klubu Seniora.

Więcej informazji w załączniku.

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Linki do artykułu i wniosku poniżej.

Plakat nabór rachmistrzów page 001

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały
Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk
w roku 2021”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Brańsk w roku 2021”.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu
Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały
i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie
w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 13.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10),
w godz. poniedziałek 7.30-17.00
              wtorek - czwartek 7.30 -15.30
              piątek 7.30 -14.00

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Pani Magdalena Sycewicz,
pok. 13, tel. 85 7375005 w. 25.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

BIULETYN 10 STRON page 001

czenia 2020 2 page 001

ANKIETA DOTYCZĄCA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRAŃSK

Szanowni Państwo!


        W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu planistycznego – Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brańsk, zwracamy się do Państwa
z prośbą o wypełnienie ankiety oraz wzięcie udziału w głosowaniu poprzez stronę internetową
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/
         

          Ankieta ta ma na celu dostarczenie informacji na temat potrzeb, oczekiwań i wizji mieszkańców
Miasta Brańsk dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ankieta stanowić
będzie ważny materiał pomocniczy w tworzeniu studium. Ankieta skierowana jest do pełnoletnich
mieszkańców naszej gminy i ma charakter anonimowy. Wykorzystana zostanie tylko i wyłącznie do
celów opracowania studium. Prosimy o wpisanie odpowiedzi lub wypełnienie pustego pola.

E – konsultacje będą prowadzone do dnia 30 stycznia 2021 roku

Bezpośredni link do ankiety:
http://konsultacje.podlasie.pl/bransk/?page_id=34

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi
Burmistrz Miasta Brańsk
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Od wielu lat Urząd Miasta w Brańsku organizował uroczystości dla małżeństw, które razem spędziły 50 lat życia.

Uroczystość Złotych Godów

Od wielu lat Urząd Miasta w Brańsku organizował uroczystości dla małżeństw, które razem spędziły 50 lat życia. Z uwagi na panujący stan epidemii w tym roku Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od prezydenta Polski oraz upominki od Burmistrza Miasta pana Eugeniusz Tomasza Koczewskiego do swoich domów. Burmistrz Dostojnym Jubilatom złożył życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i pogody ducha. Kolejnych wspólnych lat w otoczeniu najbliższych, miłości i wzajemnego szacunku Państwu:

 

 

Annie i Czesławowi Dernowskim

Teresie i Kazimierzowi Kalinowskim

Marii i Janowi Niewińskim

Marii i Stanisławowi Pawłowskim

IMG 20201215 092213

IMG 20201215 092219

IMG 20201215 092236

IMG 20201215 0923071

IMG 20201215 120649

 

 

 

 

 

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

 

 

 

 

"Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej serdecznie
zaprasza do obejrzenia zapisu spotkania z Panem Zbigniewem Romaniukiem.
Nasz gość dzieli się wiedzą o historii Brańska oraz miejscach pamięci
ulokowanych w miejscowości.Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji
Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.

Projekt zaszczycili Patronatem Honorowym:

Wojewoda Podlaski - Pan Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Artur Kosicki
Podlaski Instytut Kultury"

Podkategorie