Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca osoby dorosłe zamieszkujące teren powiatu bielskiego do wzięcia udziału w projekcie pt.: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 321 RPO – II edycja”.

W ramach projektu realizowane są kursy komputerowe oraz językowe (poddziałanie 3.2.1).

 

Dofinansowanie wynosi maksymalnie  9.000 zł.

Wkład własny uczestnika – 15 %.

 

Aktualnie do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim osoby powyżej 50 roku życia.

 

Nabór prowadzony jest elektronicznie poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

  Etapy rekrutacji:

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza

3. Spotkanie z doradcą kariery

4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

5. Podpisanie umowy

 

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami kariery:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 

ul. 3-go Maja 17

17-100 Bielsk Podlaski
piętro II – pokój 207

tel. 570 083 500, 570 253 200

W dniu 03.02.2022r o godz. 14.00 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w
Bielsku Podlaskim wspólnie z druhami z OSP Brańsk przeprowadzą na
zbiorniku retencyjnym w mieście Brańsk pokazy z zakresu ratownictwa na
zalodzonych zbiornikach wodnych.

Zaprezentowane zostaną metody samodzielnego wydostania się z wody w
sytuacji, gdy dojdzie do załamania się pokrywy lodowej oraz możliwe warianty
dotarcia do osoby tonącej i wydobycie jej na brzeg przy użyciu posiadanego
sprzętu ratowniczego.  Przedstawione będą również podstawowe techniki
udzielania pierwszej pomocy w tego typu sytuacjach.

Wszyscy uczestnicy pokazów będą mogli zapoznać się ze sprzętem
wykorzystywanym przez strażaków do ratownictwa wodno-lodowego.

            Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2022”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2022”.
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta Brańsk.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu
Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2022” i formularz zgłaszania opinii dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna
jest w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 13.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI
Uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza.
Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8,
17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałe 7.30 -17.00
, wtorek - czwartek 7.30-15.30
, piątek 7.30 -14.00
,przesłać na adres: Urząd Miasta Brańsk,
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE
Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu
Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, tel. 85 7375005 w. 25, pok. 13.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Image 003 page 001

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje:

 osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

 osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na
rzecz innych osób:

 przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.
30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia
doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne,
zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2100,00
zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą
dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku
gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe
jednoosobowe);

 osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo
domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego
wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o
wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko
jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów
osiągniętych w:

 przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku będzie to rok 2020;

 ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o
wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1
sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. będzie to rok 2021.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub
d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego

 osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom
ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z
2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia
2022r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach

 I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
 II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2
miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo,
niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r.
pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest
tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do
tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na
wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

271188341 4694182794007997 4887819679554977389 n

269729522 958913708338505 1092929167949143672 n

BIULETYN 20.12 19.15 kopia kopia page 001

Podkategorie