Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. 

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań online w maju i czerwcu 2022 roku.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

25 maja 2022 godz. 11:00

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

1 czerwca 2022 godz. 11:00

Jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze?

8 czerwca 2022 godz. 11:00

Wszystkie Webinary odbywać się będą na platformie Zoom.

Link do Webinaru:

https://zoom.us/j/3812850923?pwd=MUJGZUNnNVV6dHNIRzFMa1lsQXVtdz09

 

Identyfikator spotkania: 381 285 0923

Kod dostępu: S1CgRN

Cykl webinariów maj czerwiec

Image 021 page 001

Drodzy Mieszkańcy!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu zbadanie

potrzeb i zainteresowania opieką dziećmi do lat 3.

Ankieta w załączniku.

Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie
grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje
OZE na terenie Miasta Brańsk – projekt grantowy”

fundusze europejskierzeczpospolita polskapodlaskieUnia europejska

 

fotowoltaika 1

MIASTO BRAŃSK

reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Brańsk – Eugeniusza Tomasza Koczewskiego

ogłasza II nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje
OZE na terenie Miasta Brańsk – projekt grantowy”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach

jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza –
Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)
Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

11.05.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski

25.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2022 r.

Miejsce składania wniosków
Urząd Miasta Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek składa się w wersji papierowej do sekretariatu Grantodawcy w terminach wskazanych w
ogłoszeniu o naborze tj. w terminie od 11.05.2022 r. od godz. 7.30 do 25.05.2022 r. do godziny
15:30.
2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu podpisanego wniosku
o udzielenie Grantu do sekretariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej stronie dostarczonego
wniosku poprzez stempel sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbiór przesyłki) - jeżeli wniosek o
udzielenie Grantu został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy
osobiście albo za pośrednictwem kuriera.
3. Wniosek o udzielenie Grantu złożony poza ogłoszonym terminem naboru nie zostaje poddany ocenie, o
czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
4. Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel.
5. Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach
Projektu.
6. Wzór wniosku o dofinasowanie stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin wyboru i realizacji projektów
grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (zwanego dalej Regulaminem), który jest dostępny na stronie:
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Beneficjentem Grantu (Grantobiorcą) są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym położonym na terenie miasta Brańsk.
Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35
i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji
z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu
Miasta Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:
Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być
przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne
wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności
rolniczej.
Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele
takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed
wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
Moc instalacji fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego
zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być dobrana, aby
całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci
energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła
120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym
samym okresie rozliczeniowym,
Inwestycje musza być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z
poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego
powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
Projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w
konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę
krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja
inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na
poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko np.
oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
Projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2

, różnorodność

biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM),
Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną
– instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony

na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną
energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),
Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
Dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały
zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po
podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu
grantowego).
Szczegółowe wymagania instalowanych urządzeń określono w Załączniku nr 1 „Wymagania
techniczne” do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 Regulamin wyboru i realizacji
projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:
Dofinansowanie w formie Grantu łącznie do 65% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących
w skład projektu grantowego.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7.000,00 zł za 1 kWp.
Wartość Grantu uzależniona jest od mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną
na potrzeby budynku mieszkalnego.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla dofinansowanie w formie
grantu – do 1 293 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty
Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych:
1. Wymagania techniczne.
2. Wzór Wniosku o udzielenie Grantu.
3. Kryteria wyboru projektów.
4. Wzór Umowy o powierzenie Grantu.
5. Wykaz aktów prawnych.

279397415 702784110969847 699740039441983686 n

Szanowni Państwo,

Obecnie trwają prace nad Strategią Terytorialną Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, w skład którego wchodzi 31 samorządów: Powiat Hajnowski, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina Kleszczele, Gmina Białowieża, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Czyże, Gmina Czeremcha, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Michałowo, Gmina Gródek, Powiat Bielski, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Brańsk, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Brańsk, Gmina Boćki, Gmina Orla, Gmina Wyszki, Gmina Rudka, Gmina Drohiczyn, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Gmina Mielnik, Gmina Nurzec-Stacja, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce i Gmina Grodzisk.

Dotychczasowa współpraca Partnerów zaowocowała propozycją celów strategicznych i operacyjnych oraz listą projektów – kluczowych i uzupełniających – które te cele realizują. Zaproponowane projekty mają charakter partnerski, co oznacza, że odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w wielu gminach, a płynące z nich korzyści powinny stać się udziałem mieszkańców całego obszaru Partnerstwa.

Gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania komentarzy i opinii, które pomogą nam udoskonalić zapisy strategii i opracować dokument wytyczający możliwie najlepsze ścieżki rozwoju. Uwagi mogą Państwo przekazywać do dnia 5 czerwca 2022 r. drogą mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie, pod nr tel.: 85 737 50 05 w. 22.

Państwa głos jest dla nas niezwykle ważny.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie we wspólne projektowanie przyszłości naszej gminy/powiatu!

zlot pojazdów retro page 001

276118866 4953602078066066 5839168802173849128 n

 

Wszyscy możemy włączyć się w akcję niesienia pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Powstała oficjalna platforma internetowa PomagamUkrainie.gov.pl, na której można znaleźć potrzebne informacje związane z akcją humanitarną.

Całą akcję koordynuje rząd, a włączają się w nią m.in. organizacje pozarządowe i społeczne, instytucje i przedsiębiorcy, a także samorządy. Brańsk również włącza się w niesienie pomocy.

Dla osób które szukają ratunku przed wojną na Ukrainie, a także dla tych, które chcą wesprzeć uchodźców, utworzono stronę internetową pod adresem:

PomagamUkrainie.gov.pl

Jest ona na bieżąco aktualizowana i można na niej znaleźć informacje o niesieniu pomocy poszkodowanym przez działania wojenne na Ukrainie.

Każda osoba z Brańska, która chciałaby się włączyć w niesienie pomocy, to jest:

  • planuje przyjąć u siebie uchodźców lub już ich przyjęła,
  • potrzebuje wsparcia, przy udzielaniu pomocy uchodźcom,

proszona jest o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala, przysługuje pomoc medyczna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

W organizację pomocy ofiarom wojny na Ukrainie włączyły się także Brańskie instytucje, stowarzyszenia, firmy i organizacje pozarządowe. Informacje lokalne można znaleźć w zakładce miejskiego serwisu internetowego „Pomagamy Ukrainie”.

 

274861684 689656965542110 1255368195210236189 n

 

 

ogloszenie o drugim przetargu page 001

ogloszenie o drugim przetargu page 002

ogloszenie o drugim przetargu page 003

Podkategorie