O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Brańsk informuje producentów rolnych, że w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2188 z późn. zm.), limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę :
1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w roku 2021 – 1 zł),
liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub w
współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego (w roku 2021
– 1 zł), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do
bydła, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje
dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w
odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Dokument ten stanowi załącznik do
wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Brańsk – pokój nr 4.
Wypełnione wnioski z dołączonymi fakturami VAT lub kopiami faktur, stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego dokonanego w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2021 r. należy składać
w pokoju nr 4.

Wspólna polityka rolna lipiec minister zaprasza www

Dnia 5 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej
NSP 2021

Pan/Pani Eugeniusz Tomasz Koczewski – Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności
w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień
31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 13 sierpnia 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

       a. mieć ukończone 18 lat,
       b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
       c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
       d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
       e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów
  (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu miasta/gminy w ……………………... Kandydat
  na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login
  do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające
  dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia,
  którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania
  możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym
  w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną
  oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu,
  będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu
  po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop,
  komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić
  do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi),
  zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności
  na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów
  z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test,
  w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą
  zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów
  spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem
  urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci,
  których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu
  wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania
  za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz
  zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  b. format pliku – JPG,
  c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego
w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową),
które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik
do umowy zlecenia;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się
liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza
„Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i
mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres e-mail,
2. oświadczenie o:
a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa
skarbowe,
b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie
urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty
Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich
za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu
wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji
elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia
przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę
na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu
wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz
w Gminnym Biurze Spisowym w Brańsku – nr tel. 85 7375005, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podpis burm

 

Plakat NFZ rozmiar A4 aktualizacja 12072021 page 001 1

nsp identyfikator pi some

Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

czyste powietrze góra

Miasto Brańsk partnerem programu

C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

 Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

24 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy którego w Urzędzie Miasta Brańsk powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Miasto Brańsk otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Miasta Brańsk nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie. 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „CZYSTE POWIETRZE”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „CZYSTE POWIETRZE” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Brańsk.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Miasta. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Miasta Brańsk i w terminie 5 dni roboczych przekazany do WFOŚiGW w Białymstoku. Zabierasz ze sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Białymstoku. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu  (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Miasto Brańsk przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Miasta Brańsk jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Miasta ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Korzystając ze wsparcia obsługi Punktu Informacyjnego znajdującego się w Urzędzie masz większą pewność, że:

- wniosek jest na obowiązującym formularzu,

- wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),

- wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowo budowanego,

- wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,

- wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, PRZYGOTUJ koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię użytkową budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • PIT za poprzedni rok (obowiązują dochody wykazane w PIT za 2020).
 • Wnioskodawca/właściciel – współwłaściciel – współmałżonek

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Rejestracja wnioskodawców odbędzie się pod numerem: 85 7 375 005 wew. 30

w godzinach: poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 10.00 (pokój nr 3)

Osoby do kontaktów: Joanna Półtorak, Monika Sakowicz - pracownice Urzędu Miasta Brańsk  

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia na konkretną godzinę.

Link do Programu „Czyste Powietrze”: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

czyste pow lewa  czyste pow dół  czyste pow prawa

 PLAKAT Z PROGRAMEM 2 page 002 2

VIII GALA DISCO POLO BRANSK 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021. Szczegóły w załączniku

4 Maja 2021r. brańscy Strażacy obchodzili swoje święto. W ramach corocznych obchodów nie obyło się też bez przejazdu wozami po ulicach miasta. Do parady Strażacy zaprosili dzieci, które mogły przejechać się wozami ratowniczymi przy okazji zaznajamiając się z obowiązkami OSP, miało też to na celu zachęcenie młodych do chętnego wstępowania w szeregi Straży. W dalszej części krótka relacja z parady

Zdjęcia: Marzanna Chwaszczewska, Kamil Klinicki

Podkategorie