366526359 801796628402733 4274691188729889951 n

ZARZĄDZENIE NR 391/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga

Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady
Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór wstępnych wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wzór wstępnego wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustala się termin składania wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków od dnia 8 sierpnia 2023 r. do dnia 11 sierpnia 2023 r.
§ 4. Oceny wstępnych wniosków dokona Komisja, która zostanie powołana odrębnym
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Brańsk.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Mienia
Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Brańsk
/-/Eugeniusz Tomasz Koczewski

IZBA ROLNICZA

szczepieniaaaa

MX 2651 20230721 102350 page 001

Zrzut ekranu 2023 07 19 112946

INFORMACJA O PSZOK page 001

OBWIESZCZENIE 07.07.2023 R. page 001

Podkategorie