Projekt

UCHWAŁA NR ....……………/17

RADY MIASTA BRAŃSK

 z dnia ……………….2017 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Zasady wyznaczania komitetu Rewitalizacji

§ 1.1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, powołuje Burmistrz Miasta Brańsk w drodze zarządzenia.

2.      Komitet liczy nie mniej niż 7 i nie więcej niż 12 osób.  W skład Komitetu wchodzą wskazani przez Burmistrza Miasta Brańsk pracownicy Urzędu Miasta Brańsk, przedstawiciele Rady Miasta Brańsk, przedstawiciele obszarów rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na terenie Miasta Brańsk, będący przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, tym:

1)      od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Brańsk,

2)      3 przedstawicieli Rady Miasta Brańsk wskazanych przez Radę Miasta,

3)  od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych,

4)      od 1 do 2 przedstawicieli sektora społecznego tj. organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Brańsk,

5)      od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Brańsk.

3.      Przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3 – 5 zostaną wybrani w drodze otwartej procedury naboru.

4.   Informacja o naborze członków Komitetu ogłoszona zostanie na stronie internetowej http://www.bransk.podlaskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brańsk.

5.      Informacja o której mowa w ust. 4 będzie określała termin składania formularza zgłoszeniowego do Komitetu oraz sposób i miejsce składania formularza.

6.    W przypadku nie zgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia podmiotów określonych w ust. 2 pkt. 3 – 5 procedurę naboru określoną powyżej przeprowadza się ponownie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu drugiego naboru Burmistrz powołuje Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3 – 5, w ramach limitów maksymalnych.

7.      Zgłoszenie złożone w procedurze naboru podlegają ocenie formalnej Komisji powołanej przez Burmistrza.

8.    W przypadku, gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie i spełniających kryteria formalne, jest większa od liczby miejsc w komitecie, zgłoszenia poddane zostaną ocenie merytorycznej przez Komisję, o której mowa w ust. 7.

9.      Członkostwo w Komitecie ustaje:

1)      w przypadku członków wymienionych w ust. 2 pkt 1 z momentem ustania stosunku pracy z podmiotami, które reprezentują,

2)      w przypadku członków wymienionych w ust. 2 pkt 2 z momentem zakończenia pełnienia funkcji w organach, które reprezentują,

3)      w przypadku pozostałych członków – z momentem przedłożenia stosownej rezygnacji Burmistrzowi Miasta Brańsk, kiedy członek Komitetu Rewitalizacji nie może dłużej pełnić swojej funkcji.

10. W przypadku powtarzającej się nieobecności w posiedzeniach lub braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu, Burmistrz może wykluczyć członka ze składu komitetu po uzyskaniu akceptacji większości pozostałych członków Komitetu.

11.  Przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3-5 mogą zgłaszać się w trakcie trwania kadencji Komitetu, składając pisemnie formularz zgłoszeniowy.

12. W przypadkach określonych w ust. 9 Burmistrz, może powołać dodatkowego przedstawiciela podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3-5 w ramach limitów określonych dla poszczególnych podmiotów, na czas pozostały do końca kadencji Komitetu.

13.  Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

Rozdziała 2.

Zasady działania Komitetu

§ 2.1. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza Miasta Brańsk.

2.      Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Miasta Brańsk, powiadamiając pisemnie członków Komitetu.  

3.    Na pierwszym posiedzeniu spośród członków wybierany jest Przewodniczący oraz jego Zastępca. Procedurę wyboru prowadzi Burmistrz lub jego przedstawiciel, wschodzący w skład Komitetu.

4.      Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie według jego potrzeb lub na wniosek Burmistrza, oraz:

1)      ustala porządek i termin obrad Komitetu w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Brańsk,

2)      przewodniczy obradom Komitetu,

3)      reprezentuje Komitet na zewnątrz,

4)      zaprasza na posiedzenie Komitetu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie.

W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Komitetu jego obowiązki pełni Zastępca.

5.     Członkowie Komitetu będą powiadamiani o posiedzeniach pisemnie, telefonicznie lub w inny przyjęty przez Komitet sposób, nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zaplanowanym terminem posiedzenia.

6.    Komitet zajmuje stanowisko w formie opinii, która jest formułowana w drodze uzgodnienia stanowisk.

7. W przypadku rozbieżności stanowisk opinia formułowana jest po odbyciu głosowania i przyjmowana jest zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym dysponuje Przewodniczący lub jego Zastępca (w przypadku nieobecności Przewodniczącego).

8.  Jeśli w głosowaniu o którym mowa w ust. 7 wszyscy członkowie Komitetu oddadzą głos „wstrzymujący się”, dyskusja w sprawie jest kontynuowana, a obecni eksperci mogą być poproszeni o dodatkowe wyjaśnienia, a następnie głosowanie odbywa się ponownie.

9.     Zaproszeni przedstawiciele spoza grona Komitetu uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym bez prawa do głosowania.

10.  Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół oraz lista obecności.

11.  Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, ani dieta.

12.  Członkowie Komitetu uczestniczą w posiedzeniach osobiście.

13.  Obsługę administracyjną i techniczną komitetu zapewnia komórka Urzędu Miasta Brańsk wskazana przez Burmistrza. Do jej zadań należy w szczególności:

1)      przygotowanie porządku obrad,

2)   przygotowanie oraz przekazywanie członkom Komitetu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Komitet,

3)      sporządzanie protokołów z posiedzeń,

4)      gromadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu,

5)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub przewodniczącego Komitetu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Gminy.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta. Zgodnie z definicją określoną w ustawie o rewitalizacji (art. 2 ust. 2) interesariuszami są przede wszystkim:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

ZARZĄDZENIE NR 173/17

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały  Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który wniesiony będzie pod obrady sesji po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.).

§ 2. Upoważniam Kierownika Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego przyjęcia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobie wymienionej w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Burmistrz Miasta

Czesław Sokołowski

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 i 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt w/w uchwały.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.10.2017 r do dnia 20.11.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:

a)      drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

c)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta Brańsk sala konferencyjna.

3.      Zbieranie uwag  ustnych do protokołu. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Magdalena Sycewicz, Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8,  pokój Nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 w godzinach pracy Urzędu.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Brańsk uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk. 

Materiały informacyjne i formularz uwag dostępne będą od 19.10.2017 r.:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk pod adresem: http://www.bransk.podlaskie.pl/

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Brańsk pod adresem: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

3) w Urzędzie Miasta Brańsk w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 17-120 Brańsk ul. Rynek 8, pokój Nr 3, w  godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

Ø  złożone przed dniem 19 października 2017 r. i po dniu 20 listopada 2017 r.,

Ø  niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

Ø  przesłane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku form o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk”

Miasto Brańsk realizuje projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Przedmiotem projektu jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

 –  budowa nowego ujęcia wody w aglomeracji Brańsk,

 – modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brańsk.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 775 921,04 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 693 055,55 zł

Współfinansowanie UE 1 439 097,12 zł

Wkład własny 253 958,43 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.12.2017 r.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega przed nielegalnym zagospodarowywaniem osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku.

Miasto Brańsk w 2017 roku, w ramach priorytetu 3 ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wsparcia w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły, otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, w wysokości 12 000 zł. 

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego, 1 września 2017 r., o godz. 12.00, na terenie miasta Brańsk zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Przekazywane sygnały alarmowe będą ćwiczebne – syreny zostaną uruchomione zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 powyższego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. 

 

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znaleźć w poradniku:  http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Podkategorie