Miasto Brańsk w województwie podlaskim otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 14 mln zł na budowę zbiornika wodnego małej retencji oraz uregulowanie rzeki Nurzec. Działania te przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego, a także ochronią miasto i okolice przed suszami. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dla petentów Urzędu Miasta Brańsk, z prośbą o zapozanie się:

14 Białostocki Rajd Moto Retro odbędzie się od 31.05.2018 do 3.06.2018. Baza Rajdu będzie w Białymstoku w hotelu „ IBIS” Aleja Piłsudskiego 25  Rejestracja uczestników w czwartek 31.05.2018 od godz.16.00

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Maturzysto, Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach i pochodzisz z rodzin byłego pracownika PRG powinienieś to przeczytać!

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk. Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

Miasto Brańsk zrealizowało projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Podkategorie