W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Maturzysto, Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach i pochodzisz z rodzin byłego pracownika PRG powinienieś to przeczytać!

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk. Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

Miasto Brańsk zrealizowało projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Brańska do współtworzenia dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk”. Czekamy na pomysły, które zamierzają Państwo samodzielnie realizować na proponowanym obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji zadania pt. ”Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bielskiego w Gminie Brańsk i Gminie Miejskiej Brańsk”, zleconego firmie ZP Arka sp. z o.o. w Siedlcach.