Mieszkańcy Brańska mogą składać już wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

węgiel

 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8 ( pok. nr 10)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr: 85 737 50 05 oraz 85 737 59 40 (w. 22)

 

Przypominamy, że wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski o preferencyjny zakup węgla będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb. W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach poprzez wypełnienie ankiety:

https://bramanapodlasie.webankieta.pl/

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 10.01.2023. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Zyczenia 2022 v2 page 001

Dnia 15 grudnia 2022 r. przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Burmistrz Miasta Brańsk – Eugeniusz Tomasz Koczewski uczestniczył w uroczystym przekazaniu podlaskim policjantom nowych radiowozów.

Na wyposażenie bielskich policjantów trafił Kia Sportage w nowym oznakowaniu. Zakup radiowozu możliwy był dzięki połączonym środkom pochodzącym z budżetu Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji tworzonego przez samorządy terytorialne.  

Auto w nowym oznakowaniu to SUV-y marki Kia Sportage z silnikiem benzynowym o pojemności 1600 cm3 i mocy 150 koni mechanicznych. Radiowóz ma nowy wzór oznakowania. Radiowóz będzie służył policjantom z wydziału prewencji, którzy na co dzień patrolują teren naszego powiatu i dbają o bezpieczeństwo jego mieszkańców.

 

IMG 20221215 WA0005

 

Dnia 14.12.2022 r. w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku Burmistrz Miasta Brańsk - Eugeniusz Tomasz Koczewski odebrał z rąk Dyrektor Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Marty Siemieniuk oraz Z-cy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku - Doroty Wyszkowskiej przyznane statuetki i dyplomy w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2022.

 

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to wyjątkowa inicjatywa realizowana we współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

 

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu.

 

Miasto Brańsk zajęło I miejsce i tytuł lidera w kategorii Gminy o liczbie mieszkańców od 3000 do 4500 oraz III miejsce w kategorii Gminy Miejskie.

 

 

319707492 489412446628869 724171225022833940 n

 

319749905 551124629867240 3132586996288176114 n

zbiorowe

 

W drugiej edycji Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2022 w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Kategoria: Lider Województwa

 • 1. Miasto Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)
 • 2. Mielnik (gmina wiejska)
 • 3. Miasto Sejny (gmina miejska)

Kategoria: Gminy Miejskie

 • 1. Miasto Wysokie Mazowieckie
 • 2. Miasto Sejny
 • 3. Miasto Brańsk

Kategoria: Gminy Wiejskie

 • 1. Mielnik
 • 2. Suwałki
 • 3. Juchnowiec Kościelny

Kategoria: Gminy Miejsko-wiejskie

 • 1. Choroszcz 
 • 2. Wasilków
 • 3. Supraśl

Kategoria: Gminy o liczbie mieszkańców poniżej 3000

 • 1. Mielnik (gmina wiejska)
 • 2. Białowieża (gmina wiejska)
 • 3. Płaska (gmina wiejska)

Kategoria: Gminy o liczbie mieszkańców od 3000 do 4500

 • 1. Miasto Brańsk (gmina miejska)
 • 2. Puńsk (gmina wiejska)
 • 3. Narewka (gmina wiejska)

Odśnieżanie

pge

 

 

policja2

 

 

 

Informujemy, iż dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku sierż. Grzegorz Kondrat w okresie od 01 grudnia 2022 roku do 31 maja 2023 roku, w rejonie sklepu spożywczego i dworca PKS na ulicy Kościuszki w Brańsku realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący zagrożenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecaniu miejsca publicznego oraz zakłócania ładu i porządku publicznego. W związku z powyższym dochodzi do zagrożenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 

Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców miasta oraz są nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedmiotowe wykroczenia są dokuczliwe osobom zamieszkującym w sąsiedztwie przedmiotowego rejonu. Mieszkańcy oczekują zminimalizowania występującego negatywnego zjawiska.W związku z powyższym patrole Policji, a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli powyższego rejonu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 

Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

Węgiel w cenie preferencyjnej – już w sprzedaży!

 

transport

Od 8 grudnia 2022 r. Miasto Brańsk rozpoczyna sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej – 1950 zł za tonę.

Osoby, których wniosek o preferencyjny zakup węgla złożony w Urzędzie Miasta Brańsk został pozytywnie zweryfikowany, są informowane indywidualnie przez pracowników urzędu o możliwości odbioru i płatności.
Informacja jest przekazywana zgodnie z kolejnością składanych wniosków. Węgiel będzie sprzedawany sukcesywnie.

 

Po dokonaniu płatności w kasie urzędu Miasta Brańsk i otrzymaniu faktury, węgiel będzie można odbierać z placu Przedsiębiorstwa IWO Janusz Adamczuk przy ulicy Bielskiej 47 w Brańsku.

 

Węgiel będzie można odbierać:

transportem własnym: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w soboty w godz. 7:00-12:00

lub za dodatkową opłatą – transportem Firmy IWO Janusz Adamczuk: od poniedziałku do piątku w godz.7:00 – 15:00, w soboty 7:00 – 12.00.

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022
roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług
rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na
dofinansowanie usług rozwojowych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych – szkoleniowych, tj.
szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym realizowanych w formie
stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej (usługa stacjonarna
połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).
Powyższe usługi (z możliwością dofinansowania) muszą być wpisane do Bazy Usług
Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dofinansowanie w ramach naboru nr PSFWP 2/2022 nie może zostać przyznane:
1. przedsiębiorcom, którzy mają zawarte Umowy wsparcia z WUP w Białymstoku i
okres ich realizacji trwa w momencie złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych,
chyba że Przedsiębiorca złożył Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej dla
końcowego rozliczenia, przed terminem wskazanym w Umowie wsparcia,
2. przedsiębiorcom, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm.),
3. przedsiębiorcom, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia
(UE) Nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE z 08.04.2022r. nr L 111, str.1),
4. na osoby świadczące usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umowy
zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022
r. poz. 1360),
5. na usługi doradcze,
6. na usługi szkoleniowe – studia podyplomowe,
7. na usługi realizowane w formie zdalnej,
8. na usługi realizowane w formie mieszanej (usługa stacjonarna połączona z
usługą zdalną),
9. na usługi realizowane w formie mieszanej (usługa zdalna połączona z usługą
zdalną w czasie rzeczywistym).

Nabór dotyczy:
Mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę,
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie
województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:
1. dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika,
zgodnie

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

z definicją zawartą w Regulaminie naboru) do 5 000 PLN oraz do 80% kosztów
usługi rozwojowej
2. na osobę do 10 000 PLN
3. na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych Przedsiębiorcy w wersji
elektronicznej:
5.12.2022 r. od godz. 7.30 do 6.12.2022 r. do godz. 15.30. Zastrzega się możliwość
zmiany terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze wynosi nie mniej niż:
5 287 400,00 PLN.

W uzasadnionych przypadkach Operator PSF - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
zastrzega sobie prawo do przesunięć środków przeznaczonych na dofinansowanie usług
rozwojowych przed rozstrzygnięciem lub po rozstrzygnięciu naboru.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez złożenie do WUP w
Białymstoku wyłącznie:

1) Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy należy wypełnić w edytorze tekstu
(elektronicznie) w języku polskim. Następnie należy zapisać go w formacie PDF.
b) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF należy podpisać
elektronicznie z zastosowaniem jednego z możliwych do zastosowania podpisów
elektronicznych:
 ważnego profilu zaufanego ePUAP,
 ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu
 Osoby posiadające e-dowód mogą się zalogować przy użyciu
bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) i dokonać
elektronicznego podpisu dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF musi zostać podpisany
elektronicznie przez osoby reprezentujące przedsiębiorstwo zgodnie z zasadą
reprezentacji wynikającą z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) –
Rejestrze Przedsiębiorców lub zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółek cywilnych
formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez wszystkich wspólników
spółki cywilnej.
c) Podpisany zgodnie z ppkt b) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie
PDF należy złożyć z zastosowaniem profilu ePUAP osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo zgodnie z dokumentem rejestrowym tj. Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) – Rejestrze Przedsiębiorców, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w przypadku
spółek cywilnych - jednego ze wspólników na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
WUP w Białymstoku.

2) Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do Punktu Przyjęć Korespondencji
(Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok)

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

jeden komplet wymaganych załączników wskazanych w Formularzu
zgłoszeniowym Przedsiębiorcy w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu
do WUP w Białymstoku), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po
dniu wysłania elektronicznej wersji Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy
zgodnie z pkt 1).
Dokumentację aplikacyjną, o której mowa powyżej, w formie papierowej można
dostarczyć:
– osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Przedsiębiorcę,
– poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2022r. poz. 896 z późn.zm.).

Regulamin naboru PSFWP 2/2022 wraz z załącznikami (komplet dokumentów
rekrutacyjnych) są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku http://wupbialystok.praca.gov.pl/ , w zakładce PSF.

Podkategorie