Plakat NFZ rozmiar A4 aktualizacja 12072021 page 001 1

nsp identyfikator pi some

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Brańsk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok.

 

obywatelski b

BUDŻET OBYWATELSKI

Po raz pierwszy zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku można składać projekty (zadania) na rok 2022. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r. w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Brańsk

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Brańsk na 2022 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 50 tysięcy złotych. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

 • 40.000 zł - projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
 • 10.000 zł - projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Miasta Brańsk, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Miasta Brańsk lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacj i projektowej.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Brańsk. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Każdy mieszkaniec Brańska może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk (w załączniku poniżej) oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk. Podpisanie przez pomysłodawcę Formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 1.10.2021 r. - 8.10.2021 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy urzędu miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Brańsk. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące).

Pełna treść Uchwały Nr XVII/114/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 maja 202lr. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

Harmonogram konsultacji

1.07.2021 r. - 31.08.2021 r. - Składanie przez mieszkańców Miasta Brańsk projektów (zadań) na rok 2022 w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.

1.09.2021 r. - 17.09.2021 r. - Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespól opiniodawczy do spraw Budżetu Obywatelskiego.

do 24.09.2021 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Brańsk, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk www.bransk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy Urzędu Miasta.

15.10.2021 r. - przekazanie Burmistrzowi Miasta Brańsk wyników głosowania.

do 16.11.2021 r. - ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Brańsk na rok 2022.

Pliki do pobrania

Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

czyste powietrze góra

Miasto Brańsk partnerem programu

C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

 Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Miasto Brańsk stał się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

24 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy którego w Urzędzie Miasta Brańsk powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Miasto Brańsk otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Miasta Brańsk nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie. 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „CZYSTE POWIETRZE”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „CZYSTE POWIETRZE” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Brańsk.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Miasta. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Miasta Brańsk i w terminie 5 dni roboczych przekazany do WFOŚiGW w Białymstoku. Zabierasz ze sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Białymstoku. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu  (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Miasto Brańsk przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Miasta Brańsk jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Miasta ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Korzystając ze wsparcia obsługi Punktu Informacyjnego znajdującego się w Urzędzie masz większą pewność, że:

- wniosek jest na obowiązującym formularzu,

- wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),

- wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowo budowanego,

- wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,

- wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, PRZYGOTUJ koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię użytkową budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • PIT za poprzedni rok (obowiązują dochody wykazane w PIT za 2020).
 • Wnioskodawca/właściciel – współwłaściciel – współmałżonek

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Rejestracja wnioskodawców odbędzie się pod numerem: 85 7 375 005 wew. 30

w godzinach: poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 10.00 (pokój nr 3)

Osoby do kontaktów: Joanna Półtorak, Monika Sakowicz - pracownice Urzędu Miasta Brańsk  

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia na konkretną godzinę.

Link do Programu „Czyste Powietrze”: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

czyste pow lewa  czyste pow dół  czyste pow prawa

 PLAKAT Z PROGRAMEM 2 page 002 2

VIII GALA DISCO POLO BRANSK 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021. Szczegóły w załączniku

4 Maja 2021r. brańscy Strażacy obchodzili swoje święto. W ramach corocznych obchodów nie obyło się też bez przejazdu wozami po ulicach miasta. Do parady Strażacy zaprosili dzieci, które mogły przejechać się wozami ratowniczymi przy okazji zaznajamiając się z obowiązkami OSP, miało też to na celu zachęcenie młodych do chętnego wstępowania w szeregi Straży. W dalszej części krótka relacja z parady

Zdjęcia: Marzanna Chwaszczewska, Kamil Klinicki

01.05.2021r. godz. 10:00 odbyło się uroczyste poświęcenie łodzi ratowniczej oraz samochodu Nissan Pickup, maszyn będących na stanie strażaków OSP Brańsk. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii WNMP w Brańsku ks. prał. dr Janusz Łoniewski. W uroczystościach wzięli również udział: posłanka na Sejm Aleksandra Szczudło, Komendant PSP Bielsk Podlaski st. bryg. Waldemar Kudrewicz, Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski, Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Heronim Edward Bolesta. Ponadto uhonorowany został wieloletni, ustępujący Prezes OSP Brańsk Marek Kujawski, podziękowania za wsparcie, pomoc i zaangażowanie złożyli mu druhowie i druhny OSP Brańsk.

Podkategorie