policja2

 

 

 

Informujemy, iż dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku sierż. Grzegorz Kondrat w okresie od 01 grudnia 2022 roku do 31 maja 2023 roku, w rejonie sklepu spożywczego i dworca PKS na ulicy Kościuszki w Brańsku realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący zagrożenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecaniu miejsca publicznego oraz zakłócania ładu i porządku publicznego. W związku z powyższym dochodzi do zagrożenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 

Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców miasta oraz są nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedmiotowe wykroczenia są dokuczliwe osobom zamieszkującym w sąsiedztwie przedmiotowego rejonu. Mieszkańcy oczekują zminimalizowania występującego negatywnego zjawiska.W związku z powyższym patrole Policji, a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli powyższego rejonu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 

Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

Węgiel w cenie preferencyjnej – już w sprzedaży!

 

transport

Od 8 grudnia 2022 r. Miasto Brańsk rozpoczyna sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej – 1950 zł za tonę.

Osoby, których wniosek o preferencyjny zakup węgla złożony w Urzędzie Miasta Brańsk został pozytywnie zweryfikowany, są informowane indywidualnie przez pracowników urzędu o możliwości odbioru i płatności.
Informacja jest przekazywana zgodnie z kolejnością składanych wniosków. Węgiel będzie sprzedawany sukcesywnie.

 

Po dokonaniu płatności w kasie urzędu Miasta Brańsk i otrzymaniu faktury, węgiel będzie można odbierać z placu Przedsiębiorstwa IWO Janusz Adamczuk przy ulicy Bielskiej 47 w Brańsku.

 

Węgiel będzie można odbierać:

transportem własnym: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w soboty w godz. 7:00-12:00

lub za dodatkową opłatą – transportem Firmy IWO Janusz Adamczuk: od poniedziałku do piątku w godz.7:00 – 15:00, w soboty 7:00 – 12.00.

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022
roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług
rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na
dofinansowanie usług rozwojowych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych – szkoleniowych, tj.
szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym realizowanych w formie
stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej (usługa stacjonarna
połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).
Powyższe usługi (z możliwością dofinansowania) muszą być wpisane do Bazy Usług
Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dofinansowanie w ramach naboru nr PSFWP 2/2022 nie może zostać przyznane:
1. przedsiębiorcom, którzy mają zawarte Umowy wsparcia z WUP w Białymstoku i
okres ich realizacji trwa w momencie złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych,
chyba że Przedsiębiorca złożył Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej dla
końcowego rozliczenia, przed terminem wskazanym w Umowie wsparcia,
2. przedsiębiorcom, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm.),
3. przedsiębiorcom, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia
(UE) Nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE z 08.04.2022r. nr L 111, str.1),
4. na osoby świadczące usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umowy
zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022
r. poz. 1360),
5. na usługi doradcze,
6. na usługi szkoleniowe – studia podyplomowe,
7. na usługi realizowane w formie zdalnej,
8. na usługi realizowane w formie mieszanej (usługa stacjonarna połączona z
usługą zdalną),
9. na usługi realizowane w formie mieszanej (usługa zdalna połączona z usługą
zdalną w czasie rzeczywistym).

Nabór dotyczy:
Mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę,
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie
województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:
1. dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika,
zgodnie

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

z definicją zawartą w Regulaminie naboru) do 5 000 PLN oraz do 80% kosztów
usługi rozwojowej
2. na osobę do 10 000 PLN
3. na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych Przedsiębiorcy w wersji
elektronicznej:
5.12.2022 r. od godz. 7.30 do 6.12.2022 r. do godz. 15.30. Zastrzega się możliwość
zmiany terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze wynosi nie mniej niż:
5 287 400,00 PLN.

W uzasadnionych przypadkach Operator PSF - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
zastrzega sobie prawo do przesunięć środków przeznaczonych na dofinansowanie usług
rozwojowych przed rozstrzygnięciem lub po rozstrzygnięciu naboru.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez złożenie do WUP w
Białymstoku wyłącznie:

1) Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy należy wypełnić w edytorze tekstu
(elektronicznie) w języku polskim. Następnie należy zapisać go w formacie PDF.
b) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF należy podpisać
elektronicznie z zastosowaniem jednego z możliwych do zastosowania podpisów
elektronicznych:
 ważnego profilu zaufanego ePUAP,
 ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu
 Osoby posiadające e-dowód mogą się zalogować przy użyciu
bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) i dokonać
elektronicznego podpisu dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF musi zostać podpisany
elektronicznie przez osoby reprezentujące przedsiębiorstwo zgodnie z zasadą
reprezentacji wynikającą z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) –
Rejestrze Przedsiębiorców lub zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółek cywilnych
formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez wszystkich wspólników
spółki cywilnej.
c) Podpisany zgodnie z ppkt b) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie
PDF należy złożyć z zastosowaniem profilu ePUAP osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo zgodnie z dokumentem rejestrowym tj. Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) – Rejestrze Przedsiębiorców, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w przypadku
spółek cywilnych - jednego ze wspólników na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
WUP w Białymstoku.

2) Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do Punktu Przyjęć Korespondencji
(Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok)

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

jeden komplet wymaganych załączników wskazanych w Formularzu
zgłoszeniowym Przedsiębiorcy w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu
do WUP w Białymstoku), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po
dniu wysłania elektronicznej wersji Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy
zgodnie z pkt 1).
Dokumentację aplikacyjną, o której mowa powyżej, w formie papierowej można
dostarczyć:
– osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Przedsiębiorcę,
– poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2022r. poz. 896 z późn.zm.).

Regulamin naboru PSFWP 2/2022 wraz z załącznikami (komplet dokumentów
rekrutacyjnych) są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku http://wupbialystok.praca.gov.pl/ , w zakładce PSF.

11

W PROGRAMIE OBCHODÓW W BRAŃSKU BYŁY:

10.00 - MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 

       W KOŚCIELE P.W.  WNIEBOWZIĘCIA N M W BRAŃSKU

11.00 – UROCZYSTOŚĆ PRZY POMNIKU  NA PLACU MIEJSKIM

 POŚWIĘCENIE MASZTU SFINANSOWANEGO  W RAMACH PROJEKTU

    „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

 HYMN PAŃSTWOWY ORAZ UROCZYSTE PODNIESIENIE FLAGI NA MASZT

 ZŁOŻENIE WIĄZANEK KWIATÓW

 PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA  MIASTA BRAŃSK       

PRZEMÓWIENIE MINISTRA ADAMA ANDRUSZKIEWICZA

PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA MARKA MALINOWSKIEGO

 WYSTĘP LZPIT „SKOWRONKI

 CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA W WYKONANIU DZIECI Z ZESPOŁU SZKÓŁ

  IM. ARMII KRAJOWEJ W BRAŃSKU

swięto Niepodległości 2022 page 001

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 001

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 002

KOMUNIKAT nr 6 ZOSTAN ZOLNIERZEM page 003

293488321 360732446229932 7978062344261869717 n293792029 415346737302324 191192429443750237 n

302320356 444672687703062 4447689240307673783 n

Chcesz wstąpić do Wojska Polskiego? Wybierz swoją drogę...

Wojsko to wyzwanie.

Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem.

Plusów jest więcej

Jeśli na przykład wybierzesz karierę żołnierza zawodowego to możesz liczyć na stabilne
i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

W wojsku możesz wykorzystać swoje kwalifikacje, zdolności, wiedzę i wykształcenie.

Służba jest także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji. Jeśli jednak nie masz specjalistycznych kwalifikacji, droga do wojska nie jest dla Ciebie zamknięta. W armii istnieje spójny system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.

spotkanie 14.11.2022 r. Czyste Powietrze page 001

314470816 696333571538310 7981138570347334305 n

Burmistrz Miasta Brańsk

oraz dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku

uprzejmie zapraszają

na uroczystości z okazji

Narodowego

Święta

Niepodległości

w dniu 11 listopada  2022 roku

POD BIAŁO CZERWONĄ page 002

POD BIAŁO CZERWONĄ page 003

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz przeprowadzania przez Urząd Miasta Brańsk  wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach Burmistrz Miasta Brańsk zwraca się z prośbą do mieszkańców Brańska o niezwłoczne zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla.

Do zakupu węgla po cenach preferencyjnych uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z wyłączeniem osób gospodarstwa domowego, które kupiły węgiel na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę, w ilości określonej w stosownym rozporządzeniu.

 

Informację o zamiarze zakupu węgla można zgłaszać:

W informacji należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • rodzaj węgla (ekogroszek, orzech II)
 • ilość zamawianych ton.

 

Gospodarstwo domowe może zakupić do 3 ton węgla po cenie preferencyjnej, z tym że:

 • 1,5 t do 31 grudnia 2022 r.,
 • 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

 

UWAGA! Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia zapotrzebowania na węgiel  w ramach zakupu preferencyjnego.

Składanie zamówień będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informuję, że:

 1. Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;

 1. Inspektor ochrony danych:

dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504976690.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu złożenia zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pan/i zgody na przetwarzanie danych;

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi realizującemu dostawę węgla;

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 2. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 3. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 4. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 5. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 6. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 7. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach;

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podkategorie