obywatelski b

BUDŻET OBYWATELSKI

Po raz pierwszy zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku można składać projekty (zadania) na rok 2022. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r. w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Brańsk

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Brańsk na 2022 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 50 tysięcy złotych. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

  • 40.000 zł - projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
  • 10.000 zł - projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Miasta Brańsk, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Miasta Brańsk lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacj i projektowej.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Brańsk. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Każdy mieszkaniec Brańska może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk (w załączniku poniżej) oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk. Podpisanie przez pomysłodawcę Formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 1.10.2021 r. - 8.10.2021 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy urzędu miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Brańsk. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące).

Pełna treść Uchwały Nr XVII/114/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 maja 202lr. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

Harmonogram konsultacji

1.07.2021 r. - 31.08.2021 r. - Składanie przez mieszkańców Miasta Brańsk projektów (zadań) na rok 2022 w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.

1.09.2021 r. - 17.09.2021 r. - Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespól opiniodawczy do spraw Budżetu Obywatelskiego.

do 24.09.2021 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Brańsk, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk www.bransk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy Urzędu Miasta.

15.10.2021 r. - przekazanie Burmistrzowi Miasta Brańsk wyników głosowania.

do 16.11.2021 r. - ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Brańsk na rok 2022.

Pliki do pobrania