Burmistrz Miasta Brańsk i Referat Wodociągów i Kanalizacji w Brańsku uprzejmie informuje, że w sektorze gospodarki wodno-ściekowej wystąpiły duże zmiany przepisów prawnych ...

Państwowy Powatowy Ispektor Sanitarny w Bielku Podlaskim z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych dn. 21.02.2018 r. z wodociągu w Brańsku w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że w/w próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom ...

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne ...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/119/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2209) z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) przeprowadzone będą w okresie od 29.03.2018 r. do 30.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/20 18WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 - 2023

30 marca 2018 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Brańsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku – obniżające wymiar pracy w okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk nr 1/2018 z 21 lutego 2018 r.)

1 marca SPZOZ w Bielsku Podlaskim otworzył w Brańsku nowy punkt podstawowej opieki zdrowotnej, obsługiwany przez lekarza, pielęgniarki i położną. Mieści się on w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku przy ul. Jana Pawła II (dawny ośrodek zdrowia)